Imatge de Residus 1

Busca la teva zona i sabràs el sistema de recollida de residus que s'hi implantarà!

Imatge de Residus 2

com ho farem?

De manera progressiva i per zones. El nou model s’anirà posant en pràctica gradualment als diferents barris del municipi, assegurant-ne l’adequada implementació en una zona abans de passar a la següent.

Amb campanyes informatives. Un equip educatiu estarà en contacte amb la ciutadania per resoldre tots els seus dubtes i assegurar que els nous sistemes de recollida funcionen correctament.

Després de 20 anys, renovarem el servei de neteja viària i de recollida de residus per millorar el servei i augmentar els percentatges de reciclatge, adaptant-lo a es necessitats actuals i futures.

objectiu

+ 0 %

L’Ajuntament ha definit el millor model de recollida per a Cunit a partir dels mitjans següents:

Assessorament de l’Agència Catalana de Residus sobre els sistemes més adequats

Consulta a la ciutadania per conèixer els seus hàbits de producció de residus i la seva opinió sobre els sistemes proposats

Diagnòstic municipal realitzat 1per una empresa de consultoria externa especialitzada a adequar els sistemes al nostre municipi

El nou model combinarà

dos sistemes

Imatge de Residus 3
Imatge de Residus 4

T’acompanyarem i t’assessorarem en tot moment per poder fer aquest canvi conjuntament. Ens pots trobar aquí:

En la societat actual predomina una gran preocupació per a protegir el Medi Ambient. És per aquest motiu que, en els darrers anys, s’està treballant contínuament en l’elaboració, execució i control de polítiques ambientals basades en la sostenibilitat i la gestió de la contaminació. L’objectiu d’aquestes polítiques és establir un conjunt de normes que regulen els diferents aspectes pel que respecta a la producció, recollida, gestió i eliminació dels residus que es produeixen al nostre municipi. La gestió dels residus consisteix bàsicament en un conjunt d’operacions encaminades a la separació de la part re aprofitable respecte al que no ho és. També s’encarrega de dipositar la part que no és aprofitable d’una forma segura. L’Ajuntament, concretament, és responsable de portar a terme la recollida, el transport, l’emmagatzematge i la gestió dels residus. Residus

Tipus de residus

S’estableixen els següents grups de residus municipals en funció de la seva tipologia:

Matèria orgànica:

Matèria orgànica comprén els residus orgànics propis de la llar que es produeixen, principalment, a la cuina durant la manipulació, preparació i consum de menjar, i també els residus provinents de generadors singulars, com ara mercats, restaurants, hotels, comerços d’aliments, grans superfícies comercials i altres. També s’inclou en aquesta classificació la gespa i fulles procedents de jardins públics i privats.

Paper/Cartró:

El paper comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit, paper d’ordinador, paper de cuina i tota mena d’envasos i embolcalls d’aquests materials.

Vidre:

El vidre inclou els residus d’envasos d’un sol ús, utilitzats en ampolles d’aigua mineral, vins, licors, cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats i altres envasos de similar provinença. També inclou el vidre pla i miralls, tot i que el seu tractament serà diferenciat respecte del que es porta a terme amb els envasos.

Envasos:

Els envasos de plàstic: en aquesta categoria s’inclou tot tipus d’envasos, tret dels de vidre o el paper-cartró que van al seu contenidor específic. Aquí s’inclouen tot tipus d’envasos i altres productes fabricats amb materials plàstics, en les seves diferents composicions: polietilè de baixa densitat (PEBD), polietilè d’alta densitat (PEAD), polipropilè (PP), poliestirè (PS), policlorur de vinil (PVC), polietilè tereftalat (PET), poliuretà (PU) i qualsevol altre. També aniran al mateix contenidor els envasos de llauna, embalatge de ferro, coure, plom, llautó, alumini, acer o de qualsevol altre metall o aliatge de metalls. També s’inclouen en els envasos els briks, ja que malgrat tenir l’aparença de cartró tenen altres materials que obliguen a gestionar-se com un envàs i no com cartró.

Restes vegetals i d’esporga:

S’inclouen en aquesta categoria les restes vegetals i d’esporga, a excepció de fulles i gespa, que es tracten com a residus orgànics.

Tèxtil:

Inclou roba, draps, restes de tapisseria, calçat i altres peces de vestir de pell.

Runa:

Enderrocs i altres residus de la construcció de demolició d’edificacions, tant procedents d’obres majors com menors o de petites reparacions efectuades pel mateix propietari.

Voluminosos:

Inclou matalassos, mobles, electrodomèstics, somiers, fustes i similars.

Ferralla:

Objectes metàl·lics que es poden valorar com ferros, acer, alumini i altres.

Especials:

Són aquells que per la seva composició contenen elements altament contaminants i cal tractar-los de manera específica. És el cas de piles, bateries, fluorescents, consumibles informàtics, dissolvents, pintura o uralita, entre d’altres.

Rebuig o resta:

Qualsevol residu que no sigui susceptible d’anar a la resta de contenidors de recollida selectiva o portar-se separadament a la Deixalleria.