L’Ajuntament de Cunit ordena les diferents dimensions participatives (objectius) del òrgans i processos de participació en el següent quadre:

DIMENSIÓ OBJECTIU
INFORMATIVA INFORMAR

Quan s’informa entorn a aspectes o qüestions sobre un tema.

CONSULTIVA RECOLLIR SUGGERIMENTS

Quan la participació s’obra per generar un debat entorn a una proposta ja elaborada, i es vol realitzar una reflexió col·lectiva per millorar i enriquir la proposta presentada.

PROPOSITIVA ELABORAR PROPOSTES

En el cas que els participants hagin d’elaborar una proposta en relació a algun tema en concret.

DECISÒRIA PRENDRE DECISIONS

Els resultats del debat i la deliberació s’implementen.

GESTORA GESTIONAR I IMPLEMENTAR PROJECTES

Quan les entitats i la ciutadania executen accions vinculades a polítiques públiques

Però més enllà dels objectius i dimensions de la participació ciutadana, l’Ajuntament ha definit uns criteris i estratègies de funcionament comuns pels quals s’ha de regir qualsevol procés o projecte participatiu:

A. Presència ordenada de ciutadans, tècnics i polítics en tot procés i òrgan participatiu El bon procés participatiu és aquell en què polítics, tècnics i ciutadans treballen plegats, elaboren propostes conjuntes i no hi manca ningú, respectant els rols i funcions de cadascun d’ells.

B. Delimitació dels processos participatius, tant en la definició dels seus objectius com en les regles del joc que els regeixen. Això implica la necessitat d’explicar i difondre entre els diferents actors que intervenen els objectius i procediments del procés de la manera més entenedora i clara possible.

C. Organització dels processos participatius facilitant la informació necessària entorn de cada àmbit de treball per fomentar una reflexió col·lectiva amb els coneixements i dades disponibles (participació informada).

D. Afavorir la deliberació col·lectiva, facilitant espais i moments de reflexió conjunta amb dinàmiques que permetin el contrast d’opinions i la construcció de visions compartides.

E. Treballar per a garantir un marc d’igualtat entre els participants fomentant que les diferents capacitats i coneixements dels participants implicats en un procés no limitin les seves possibilitats reals de participar, de manera que s’organitzi la participació amb dinàmiques i pautes que facilitin la intervenció de tothom més enllà de les seves característiques individuals.

F. Tot procés participatiu ha de ser capaç de generar un resultat concret.

G. Devolució per part de l’Ajuntament als actors implicats en relació a quins han estat els resultats finals del procés i quin és el compromís municipal, explicitant la continuïtat i resposta del procés endegat.

H. Coherència entre la participació ciutadana que s’impulsa i l’estructura organitzativa municipal. Per tant, necessitat d’adequar els mitjans i recursos a la voluntat de fomentar i potenciar la participació ciutadana des de l’Ajuntament de Cunit, i a la vegada, necessitat de plantejar processos dintre les possibilitats i limitacions de l’administració municipal.

I. Dinamització tècnica dels projectes i òrgans participatius per facilitar el seu desenvolupament i implementació.

J. Participació eficient en la mesura de no fer destinar més temps del necessari als participants.

K. Responsabilitat política vers la participació ciutadana. La participació ciutadana es pot desenvolupar en diferents moments d’un projecte, des de la diagnosi o la definició de l’actuació fins a l’execució i avaluació de la mateixa. Però s’ha de tenir present que els processos de participació promouran la intervenció ciutadana en la gestió dels assumptes públics, però no supleixen les facultats decisòries dels òrgans representatius de la corporació municipal.

L. Participació planificada. A l’hora d’engegar processos participatius requereix incorporar els diferents moments de la participació: informació, debat (diagnosi o proposta), decisió, devolució i seguiment. Cal, per tant, una continuïtat i dedicació de recursos a cada una de les fases.

Tot procés participatiu es planificarà identificant les fases del procés:

a)    Fase d’informació i comunicació on s’informa al conjunt de la ciutadania afectada i se li comunica, a través dels mecanismes que es considerin més adequats, el projecte i els canals i mitjans per participar activament en el procés.

b) Fase de recollida d’aportacions i debat de les propostes ciutadanes on l’ajuntament posa els canals i els mecanismes de participació que cregui oportunts en cada cas, perquè la ciutadania i les associacions puguin formular les aportacions que creguin convenients.

c)    Fase de devolució on l’ajuntament dóna resposta a les aportacions ciutadanes a través dels canals i els mecanismes de participació que s’hagin establert.

M. La participació com a manera de fer integrada per tota l’organització municipal. És important la implicació dels diferents departaments vinculats al projecte de manera que el procés compti amb tots els punts de vista i persegueixi uns objectius compartits per totes les àrees implicades en cada projecte concret.

N. Participació efectiva. Iniciar processos amb participació vol dir haver d’arribar a uns resultats i donar una resposta. És precís per això que allò que debatem pugui tenir alguna incidència en l’acció municipal i hi hagi la capacitat organitzativa necessària per a donar resposta.

O. Proximitat en la relació entre l’administració i la ciutadania. Des de la participació ciutadana és fonamental saber apropar-se als diferents col·lectius d’edats i orígens culturals diversos, o amb motivacions sectorials diferents, en funció de les seves dinàmiques quotidianes.

P. La participació com mecanisme de cohesió social. Per fomentar que les persones nouvingudes participin activament en la vida de Cunit, cal potenciar mecanismes específics per treballar amb elles alhora que són necessàries també accions de sensibilització i treball amb la ciutadania autòctona.