INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE L’ACCESSIBILITAT EN ELS LOCALS

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DELS ITINERARIS ACCESSIBLES

No s’admeten graons ni cap mena de ressalt (ni d’1 cm)

Un pendent inferior al 4% no és considerat rampa i per tant no tenen una longitud màxima.

Les rampes d’entre el 4 i 6% poden tenir una longitud màxima de 9m.

Les rampes d’entre el 6 i 8% poden tenir una longitud màxima de 6m.

Les rampes d’entre el 8 i 10% poden tenir una longitud màxima de 3m .

En tots els casos el pendent transversal màxim és del 2% .

Els trams d’una rampa han de tenir una amplada mínima serà d’1,20m, i replans horitzontals d’1,20m de fondària al principi i final, que han de quedar lliures de l’escombrat de la porta. Alternativament s’admeten portes d’obertura automàtica que no requereixin espai de maniobra.

Els replans entre trams tindran una longitud mínima d’1,50m.

QUAN CAL ADEQUAR EL LOCAL?

En ocasió de l’execució d’obres per a l’adequació d’un local o establiment cal preveure la disposició d’entrada accessible.

En els següents casos cal donar compliment íntegre al document bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (SUA) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE):

  • En el cas de canvi de l’ús característic d’un edifici.
  • En cas de canvi d’ús d’un local o establiment(1), o en cas d’ampliació.
  • En cas de reforma sense canvi d’ús cal garantir el compliment del SUA dels elements modificats. Això implica, que en cas de canvi de portes d’entrada o d’aparadors cal adequar-ne l’accés.

En qualsevol cas, una reforma mai podrà reduir les condicions de seguretat d’utilització i d’accessibilitat preexistents.

QUAN ES CONSIDERA QUE NO ÉS POSSIBLE FER-HO?

En edificis existents, no sempre és fàcil l’adequació hi ha casos en què cal estudiar altres solucions, tenint en compte que qualsevol establiment ha de ser accessible a tothom.

Només ens els casos en què resulti difícil, problemàtic o impossible, la llei permet fer ajustos raonables que són aquells que permeten el màxim nivell de compliment en relació a la complexitat i cost de l’execució de les obres.

Uns criteris prou generals són els establerts a la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC), que tenen en consideració aspectes com l’existència o no de soterrani en l’edifici, la superfície del local o el nivell d’intervenció.

Cal tenir en compte, que tots els edificis existents hauran d’adequar-se a les condicions d’accessibilitat que estableix el DB SUA abans del 4 de desembre de 2017 en tot allò que sigui susceptible d’ajustos raonables(2).

1 Els diferents usos a efectes de determinar quan es produeix un canvi d’ús segons DB SUA són: comercial (inclou perruqueries, bugaderies…), administratiu, docent, sanitari, pública concurrència (restauració, cultural, esportiu, religiós, transport de persones…), residencial i aparcament. Per exemple, en cas de convertir un local comercial en un bar o una gestoria, i a la inversa, es considera que hi ha canvi d’ús i cal donar compliment al SUA; també en el cas de convertir un forn de pa en un forn amb degustació, ja que comporta permanència com en un bar.

2  Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.