Durant tot el dia 23 d’Abril podràs enviar un llibre electrònic o una rosa digital la persona que desitgis.