D’acord amb allò establert a l’art. 60 del ROM, la Comissió Informativa actuarà com a Comissió Especial de Comptes de la Corporació.

 

Les Comissió Especial de Comptes  estarà integrada pels següents membres:

 

President: Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés

Vocals :

 

            Portaveu del Grup Municipal Impulsem Cunit

            Portaveu del Grup Municipal Ciutadans Cunit

           Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –Agrupació Municipal

           Portaveu del Grup Municipal En Comú Podem Cunit-En Comú             

 

Secretari: El Secretari General de la Corporació o Funcionari en qui delegui.