Segons fonts documentals de l’ARXIU MUNICIPAL de CUNIT ( s. XIX i XX), es disposa de documents que descriuren la preocupació d’habilitar un lloc i espai a l’edifici de l’Ajuntament per a guardar, conservar i custodiar tota la documentació administrativa. En aquesta època, la figura dels Secretaris de la Corporació Municipal és trascendental perquè actuen com els “primers arxivers” que s’encarreguen d’ordenar, registrar i mantenir la documentació en bon estat.

Ja des del s.XIX, tenim constància de la importància de dotar un espai específic on guardar la documentació de la Secretaria General de la Corporació.

La transcripció literal de l’any 1863, ens diu : “ en el pueblo de Cunit, a 2 de febrero de 1863. Reunidos en sesión extraordinaria en la sala capitular del mismo, los….individuos del Ayuntamiento bajo la presidencia del Señor Alcalde del Consistorio, al objeto de acordar un asunto importante lo cual debo manifestar: que encontrándonos en la sala capitular sin archivo municipal a los que se han de tener todos los documentos en el suelo y en un rincón, es de prescindible necesidad dicho archivo municipal, y según calculo subirá el gasto unos 823 reales en esta forma: costo de albañilería 312 reales, carpinterías 391 reales y cerrajerías 120 reales, y oído el Ayuntamiento han acordado unánimamente de que se haga dichas obras por ser muy conveniente y urgente, acordando al mismo tiempo que para cubrir los mencionados gastos se propone como único medio o recurso, el producto de las quintas partes municipales del año 1861 que obran en tesorería….”

Tanmateix, les fonts documentals descriuen a l’ARXIU MUNICIPAL com a una peça imprescindible en l’Administració, segons consta en la transcripció literal següent , extreta de l’acta de plens del 23-09-1973: “ en relación a las obras de habilitación y reforma de la planta baja de la Casa Consistorial para la ubicación del salón de sesiones, archivo, y consultorio medico, aprovechando el desalojo del antiguo local ocupado por la Escuela Pública…”.

La història oral ens parla que l’Arxiu Municipal, com a tal, ha sofert diferents trasllats, sobretot en el període de la Guerra Civil Espanyola. La llegenda popular ens transmet cròniques on es narren històries com ara que la documentació va ser trasllada a la vila de Cubelles per un temps indeterminat per preservar-la, uns comenten es va dispersar en altres llocs , altres afirmen que es va cremar i/o que es va perdre.

La veritat de tot això, sigui quin sigui el motiu, és que el fons documental que contenia l’ARXIU MUNICIPAL dels anys previs i durant la Guerra Civil, trobem un buit documental. Així ho demostra l’inventari general de la documentació municipal, on queda constatat que no hi ha cap rastre de la documentació de la Guerra Civil.

L’any 1988 amb motiu de l’ última remodelació de l’edifici de l’Ajuntament, hi ha un salt qualitatiu, i s’ubicà un espai destinat com a dipòsit de custòdia de la documentació generada a l’Ajuntament com a Administració Pública, i que en aquests moments s’anomenaria “ARXIU MUNICIPAL DE CUNIT”, que actuaria com un servei més integrat en l’estructura organitzativa i administrativa de l’Ajuntament.

\\SCUNIT-FS3\G-Arxiu\FOTOS d' ARXIU MUNICIPAL DE CUNIT- AMCU\any 1994-1999, fotos de l'ARXIU AMCU\Mvc-0017f.jpg \\SCUNIT-FS3\G-Arxiu\FOTOS d' ARXIU MUNICIPAL DE CUNIT- AMCU\any 1994-1999, fotos de l'ARXIU AMCU\Mvc-0023f.jpg

L’any 1994, gràcies a un conveni establert entre l’Ajuntament i el Servei d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es va destinar una professional per a realitzar l’organització i gestió interna de l’ARXIU MUNICIPAL, que consistiria en les tasques d’ordenació, classificació, sistematització i la descripció de la documentació, recollida en un inventari de tota la documentació històrica com la documentació amb vigència administrativa confinada a les oficines-unitats administratives de l’Ajuntament.

Aquesta actuació, produeix un canvi significatiu ja que comporta que la professional, s’ocupa de la documentació administrativa des del seu inici del cicle vital del document fins a l’etapa d’arxivament de l’expedient que conclou la tramitació administrativa. Atorga el control de tot el circuit documental.

El Servei d’Arxius de la Generalitat exercí el tutelatge i la supervisió del treball arxivístic. S’utilitzà la normativa de la Classificació de la Documentació Municipal publicada a l’any 1989 pel Servei d’Arxius de la Generalitat, ajustant-la i adaptant-la a les necessitats de la Corporació, com fou la introducció de noves entrades.

La voluntat és oferir un quadre de classificació que integri per igual la documentació històrica i la documentació administrativa per tal de flexibilitzar els canvis que poden haver en l’estructura administrativa en el pas del temps, assegurant al mateix temps, la solidessa i la permanència d’aquest. Tot i així, el quadre està en permanent revisió.

Tanmateix, l’inventari comptà, amb el suport informàtic de l’aplicació automatitzada del G.A.C, eina imprescindible que facilità l’ ús i la consulta del fons documental. Anualment, s’actualitzen les dades informatives, lliurant períodicament a l’ARXIU HISTÒRIC COMARCAL del VENDRELL , còpia de l’actualització de les dades introduïdes del fons de documentació municipal de Cunit en la base de dades del programari G.A.C.

L’any 1996, es va presentar oficialment, l’INVENTARI GENERAL DEL FONS DOCUMENTAL MUNICIPAL que recollia tota la documentació historica i administrativa generada en els segles XIX-XX .

A partir d’aquest any, es presenten cada any treballs (inventaris i registres) de sèries documentals de gran interès pels departaments (inventari d’expedients de llicències d’obres particulars 1961-1991 ; inventari del registre general d’entrada i sortida de documents 1993-2003 ; inventari del Jutjat de Pau de Cunit 1850-1999 )

També, durant l’any 1996 es va dur a terme una restauració de llibres malmesos (portada principal i documents) afectats per fongs i altres patologies de diversa consideració.

A l’any 1997, l’Arxiu Municipal gràcies a la col.laboració ciutadana, es va publicar un llibre anomenat “ Imatges i Records de Cunit “ , un recull de fotografies, que recopilava a grans trets la vida cunitenca i la història local a partir d’esdeveniments i actes i fets socials, religiosos, econòmics, culturals, etc. aportats per fons personals de famílies (1882 fins a l’any 1975 aprox).

L’any 1998, esgotant-se l’espai per a contenir documentació a l’ARXIU MUNICIPAL de CUNIT, es decidí signar conveni entre l’Ajuntament de Cunit amb l’Arxiu Històric Comarcal del Baix Penedès per la cessió en dipòsit de la documentació històrica del fons municipal de Cunit ( de 1738 fins 1975 aproximadament), mantenint sempre la titularitat del fons documental objecte de cessió.

El primer espai on s’ubicà la documentació municipal (principalment documentació històrica: des de l’any 1850 fins 1975 aproximadament) va ser a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament i ocupà una superfície total de 43,50 m2, amb una capacitat màxima de 1620 caixes-capses d’arxiu, i supera amb escreix els 300 ml.

A partir de l’any 2003 , els dipòsits de custòdia de documents es varen traslladar al carrer Francesc Macià, 55, amb una superfície útil de 92,38 m2 amb una capacitat màxima de 3.360 caixes-capses d’arxiu. Amb l’ampliació d’espai, es conservava documentació fins a l’any 1999.

Des de l’estiu de l’any 2008 , es produeix un canvi significatiu, l’ARXIU MUNICIPAL , de nou es traslladat i se li dóna un espai ubicat a la planta baixa de l’edifici del Casal Municipal (carrer St. Joan, num. 2), amb una superfície útil de 156,88 m2, amb una capacitat total 7.000 caixes-capses d’arxiu i superant amb escreix els 1000 ml. de documentació.

A l’actualitat, la documentació administrativa que aplega als dipòsits de l’ARXIU MUNICIPAL s’amplia fins a l’any 2014. A partir d’aquesta data, s’implanta l’administració electrònica, per la qual cosa es comença a implementar la tramitació de forma telemàtica, simplificant i reduint els ingressos físics dels expedients administratius i altra documentació  Directrices para la preservación del patrimonio digital. UNESCO, 2003

G:\FOTOS d' ARXIU MUNICIPAL DE CUNIT- AMCU\any 2014, fotos de l'ARXIU AMCU\IMG_20150211_121554.jpg G:\FOTOS d' ARXIU MUNICIPAL DE CUNIT- AMCU\any 2016- exposició DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS , i diposits\20160531_112147.jpg

Imatge de Origens i història de l’Arxiu Municipal 2

 

 

 

 

 

 

 

Substancialment, al llarg dels anys, s’ha ampliat l’espai amb més superfície destinada a dipòsits de custòdia, com també s’ha millorat notablement cada trasllat amb més unitats d’instal.lació de prestatgeria per tal de recollir tota documentació generada en tots els departaments descentralitzats dels equipaments municipals.

L’ARXIU MUNICIPAL DE CUNIT, reuneix fons documentals de diversa procedència, com ara :

  • El fons del Jutjat de Pau de Cunit,
  • El fons de la Cambra Agrària Local-Cooperativa Agrícola Cunitense,
  • El fons del Patronat del Casal Municipal ;
  • Col.leccions Factícies ( arxiu d’imatges, fonoteca, videoteca ).

Tanmateix, hi conviuen diferents documents de gran format –mides de grandària especials- com són :

  • Plànols (vivendes i edificis construïts dels veïns de Cunit)
  • Projectes tècnics (d’infraestructures generals de l’Estat i equipaments municipals)
  • Cartelleria (d’actes i esdeveniments de la vida social i cultural cunitenca).