El Servei d’Arxiu i Gestió Documental de l’Ajuntament de Cunit, conegut com  A.M.C.U,  és l’organ de l’Administració Pública especialitzat en la recollida, tractament, custòdia, conservació i divulgació dels documents creats en l’exercici de les funcions i competències de la Corporació Municipal.

L’Arxiu Municipal, gestiona, participa i promou les actuacions de millora en el Sistema de Gestió Documental implantat de l’Ajuntament per organitzar i classificar adequadament tots els documents garanteix el dret a la informació, facilita l’ accès i consulta del patrimoni documental ja sigui el fons històric com administratiu , així com difon i vetlla per salvaguardar el patrimoni documental del nostre municipi.

A l’Arxiu, es conserven els documents fruit dels tramits realitzats en l’Ajuntament , i tots aquells que poden ser objecte de donació per persones físiques , jurídiques, entitats públiques i privades que li hagin fet cessió o donació i que formen part del nostre municipi.

El Servei d’Arxiu conserva la documentació en qualsevol suport ( imatges, documents sonors… ) que tingui valor per Cunit, entenent les arrels i la identitat del poble com la font del patrimoni cultural cunitenca.

La Comissió Nacional d’Accès, Avaluació i Tria Documental que elabora les taules de les sèries documentals, que són l’eina per a procedir a determinar l’eliminació i/o la conservació de la documentació pública que no té valor administratiu, jurídic i històric.

L’Arxiu Municipal de Cunit compta en l’actualitat amb dos espais clarament diferenciats: un d’ells és la seu dels dipòsits de documentació situats a l’edifici del Casal Municipal, ubicat en el carrer St. Joan, 2  (planta baixa), on es custodia la documentació administrativa i de gestió; l’altre espai es troba a l’edifici principal de l’Ajuntament ubicat al carrer Major, 12. Es tracta de l’oficina tècnica, on es centralitza la gestió interna del servei (despatx, de reunió, consulta i d’atenció a l’usuari).

La documentació del fons històric de l’Arxiu Municipal de Cunit, cedida en dipòsit des de l’any 1998, es pot consultar a l’Arxiu Històric Comarcal del Vendrell.