A les sessions ordinàries un cop acabat l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, hi haurà un últim punt referent a precs i preguntes, on els diferents grups municipals podran sol•licitar una explicació sobre qualsevol assumpte municipal.

Els precs i preguntes sobre qualsevol assumpte s’hauran de formalitzar per escrit amb una antelació de 24 hores. En cas de no respectar-se aquesta antelació es contestaran en el següent Ple.

Si la pregunta es formula per escrit 24 hores abans, com a mínim, del començament de la sessió, es contestarà en el decurs d’aquesta llevat que el/la destinatari/ària de la pregunta en demani l’ajornament per contestar-la per escrit o de paraula en la sessió ordinària següent.

Les preguntes formulades oralment en el decurs d’una sessió es contestaran per escrit o de paraula a la sessió ordinària següent.