COMPETÈNCIES PRÒPIES

Assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions de conformitat amb l’art. 23.2.a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local

COMPETÈNCIES DELEGADES DE L’ALCALDIA

EN MATERIA D’URBANISME

– Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents:

  1. a)      Els Plans Parcials Urbanístics.
  2. b)      Els Plans Especials Urbanístics.
  3. c)      Els Plans de Millora Urbana

– Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística, dels projectes d’urbanització ordinaris o complementaris així com també dels convenis urbanístics de gestió.

– Admissió a tràmit i aprovació prèvia dels projectes en sol no urbanitzable regulats per l’art. 47.4 i 49  del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

– En general l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o de gestió urbanística que desenvolupi el planejament general i no estigui atribuïda la seva competència al Ple de la Corporació.

– Atorgar, denegar, modificar, prorrogar o declarar la caducitat de les llicències urbanístiques d’obra major.

– Atorgar, denegar, modificar, prorrogar o declarar la caducitat de les llicències urbanístiques d’obres menors.

-l’Aprovació dels projectes d’obres o serveis en els termes que preveu l’art.21.1 o) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en la seva actual redacció.

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI.

– Aprovar els expedients de contractació i concessions contractuals que no tingui la naturalesa de contractes menors segons la normativa contractual pública vigent i que siguin competència de l’Alcaldia, incloent aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient de contractació, des de el seu inici fins a la seva resolució definitiva, inclosa la seva modificació, interpretació i revisió de preus, així com els actes d’autorització i disposició de despeses corresponents.

– Aprovar els expedients de contractes privats quan la seva quantia sigui a partir de 15.000 euros sense IVA, incloent aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient de contractació, des de el seu inici fins a la seva resolució definitiva així com els actes d’autorització i disposició de despeses.

– Aprovar els expedients relatius a concessions demanials quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris ni en cap cas els 3.000.000 d’euros.

– Alienar o gravar per qualsevol títol, bens patrimonials de propietat municipal, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris ni en cap cas els 3.000.000 d’euros.

– Adquirir bens i drets quan el seu pressupost base de licitació sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris ni en cap cas els 3.000.000 d’euros.

EN MATÈRIA D’ACTIVITATS

– Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors de les activitats incloses a l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

EN MATÈRIA DE PERSONAL

– Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla de personal aprovada pel Ple de la Corporació.

– Aprovar les Bases de les proves de selecció de personal funcionari, de carrera o interí, o laboral, fix o temporal, i pels concursos de provisió de llocs de treball, així com les seves convocatòries.

– Imposar sancions al personal al servei de la Corporació.

EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS

– Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost, així com les corresponents convocatòries de subvencions quan aquestes requereixin concurrència pública.

-Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions mitjançant concessió directa

D’ALTRES MATÈRIES

– Aprovació de convenis i protocols amb ens de naturalesa pública o bé amb associacions i fundacions privades o d’altres ens de naturalesa privada i persones físiques i en el seu cas l’autorització i disposició de la corresponent despesa quan no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent.

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE

En sessió extraordinària del Ple realitza<da el dia 28 de juny de 2019, es va aprovar la delegació a la Junta de Govern Local l’exercici de les competències plenàries que a continuació es relaciones:

-La sol·licitud davant de persones físiques o jurídiques, públiques o privades de subvencions que tingui com a beneficiària la Corporació municipal i la seva acceptació.

-L’exercici de la potestat sancionadora

-L’aprovació de preus públics

-L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació municipal

-La declaració de lesivitat dels actes de la Corporació municipal

-L’inici, proposta de resolució i resolució dels procediments de revisió d’ofici dels actes nuls de ple dret de la Corporació municipal

-La declaració de compatibilitat del personal de la Corporació municipal pel desenvolupament d’activitats privades

-La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el disposat al Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 -L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

De l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en l’exercici de les facultats delegades, s’haurà de donar compte al Ple en la propera sessió que se celebri.