Competències d l’alcaldia de la Corporació municipal:

Alcaldessa: Dolors Carreras Casany

ALCALDIA

 • Lideratge i planificació estratègica municipal
 • Coordinació de les àrees
 • Assessorament jurídic
 • Servei de Secretaria
 • Oficina d’Atenció al Ciutadà
 • Presidència dels consells municipals
 • Estadística i padró
 • Registre civil i Registre d’Unions de parelles de fet
 • Registre municipal d’associacions (OAC)
 • Creació d’òrgans de gestió, coordinació i de participació ciutadana
 • I totes aquelles que no estigui designades a cap àrea

RELACIONS INSTITUCIONALS I COMUNICACIÓ

 • Relacions institucionals i interadministratives
 • Protocol i relacions públiques
 • Gestió de la imatge corporativa institucional
 • Gestió dels mitjans de comunicació municipal
 • Elaboració de continguts de comunicació externa i relació amb els responsables de la informació de mitjans de comunicació
 • Planificació, disseny i implementació de les campanyes informatives i de publicitat de totes les àrees i serveis de l’Ajuntament
 • Coordinació de les accions de govern.

D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 • Gestió i execució del planejament urbanístic local
 • Servei d’arquitectura
 • Gestió tècnica dels serveis municipals

REGIDORIA DE TURISME I PATRIMONI

Regidor adscrit: Jaume Casañas Carballido, Primer Tinent d’Alcalde

 • Polítiques de promoció turística del municipis
 • Gestió de les infraestructures inherents a aquesta regidoria
 • Polítiques de promoció, conservació i difusió del patrimoni cultural i arquitectònics

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

Regidor adscrit: Jaume Casañas Carballido, Primer Tinent d’Alcalde

 • Ocupació via pública
 • Obres Públiques
 • Llicències d’obres, règim de comunicació i assabentats
 • Control i inspecció del cost d’actuació, manteniment i urgències municipals
 • Gestió i control de neteja d’edificis municipals i de competència municipal
 • Control ordinari dels serveis de subministrament
 • Control ordinari del servei de manteniment de les instal•lacions dels edificis municipals
 • Brigada municipal

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

Regidor adscrit: Xavier Lorenzo Torres, Segon Tinent d’Alcalde

Hisenda Pública

 • Control dels comptes
 • Control de facturació
 • Control de la despesa
 • Gestió d’Intervenció
 • Servei de Tresoreria
 • Servei de Recaptació i Gestió Tributària
 • Servei de compres i subministraments
 • Pressupostos

Recursos Humans:

 • Polítiques de promoció i gestió dels recursos humans adreçades a la governança local i a la millora de l’administració pública
 • Gestió del patrimoni
 • Arxiu municipal
 • Assegurances

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

Regidor adscrit: Xavier Lorenzo Torres, Segon Tinent d’Alcalde

 • Policia Local
 • Protecció Civil
 • Coordinació del sistema de seguretat ciutadana
 • Implementació i control del pla de seguretat municipal.
 • Implementació i control del Pla de Protecció Civil
 • Coordinació, seguiment i control de la vigilància a les platges
 • Gestió i seguiment del Servei d’ambulàncies
 • Disseny i implementació de polítiques de proximitat

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Regidora adscrita: Montserrat Cámara Casañas, Tercer Tinent d’Alcalde

 • Gestió dels programes de foment i formació ocupacional
 • Borsa de treball
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

REGIDORIA DE CULTURA I FESTES

Regidora adscrita: Montserrat Cámara Casañas, Tercer Tinent d’Alcalde

 • Promoció i difusió cultural i de les tradicions
 • Promoció i protecció de les Festes populars i tradicionals
 • Organització d’esdeveniments culturals i festius
 • Política lingüística
 • Gestió de les polítiques de suport a les entitats i col•lectius culturals
 • Biblioteca municipal

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

Regidora adscrita: Montserrat Cámara Casañas, Tercer Tinent d’Alcalde

 • Assistència social i primària
 • Atenció a la infància
 • Suport a les famílies
 • Gestió del suport a les entitats i col•lectius de caire social
 • Cooperació, solidaritat i ajudes humanitàries
 • Transport adaptat
 • Gestió del SAD
 • Relacions amb els Centres Geriàtrics
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

Regidor adscrit: José Manuel Cabada Juez, Quart Tinent d’Alcalde

 • Medi Ambient:
  • Gestió dels residus
  • Sostenibilitat mediambiental
  • Desenvolupament i implementació de l’Agenda21
  • Gestió i control de platges
  • Control de la jardineria i neteja viària
  • Impuls de les energies renovables
  • Formació en energies renovables i sostenibilitat
  • Servei meteorològic
  • Qualitat ambiental
  • Promoció d’accions, activitats i jornades de sensibilització mediambiental
  • Obtenció de les certificacions mediambientals
  • Planificació, implementació i control del Pla d’eficiència energètica
  • Planificació, implementació i control del Pla especial d’antenes i telefonia mòbil
  • Control de l’impacte i evolució del Parc Energètic de Foix
  • Control de la contaminació visual i acústica
  • Control de la salubritat pública
  • Disseny i implementació de polítiques adreçades a la recuperació dels Recursos agraris sostenibles
  • Llicències d’activitats, terrasses i la seva ocupació a la via pública
  • Mobilitat i transports públics
  • Control ordinari de l’enllumenat públic
  • Gestió i control del servei del cicle integral de l’aigua
  • Gestió integral de platges.
  • Llicències i permisos de fires i d’activitats al front marítim
  • Desenvolupament i gestió d’iniciatives per la dinamització i aprofitament del front marítim.

   

   Habitatge:

  • Polítiques de promoció i accés a l’habitatge

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA

Regidor adscrit: David Marquínez Juárez, Cinquè Tinent d’Alcalde

 • Polítiques de promoció de l’economia sostenible
 • Suport als emprenedors
 • Promoció de l’activitat econòmica del municipi en mercats estrangers.
 • Estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació en matèria de promoció econòmica del municipi.
 • Foment de noves activitats econòmiques
 • Polítiques de foment i impuls a l’activitat econòmica i empresarial

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Regidor adscrit: David Marquínez Juárez, Cinquè Tinent d’Alcalde

 • Polítiques de foment i promoció de la participació ciutadana
 • Polítiques de foment i promoció de l’associacionisme
 • Polítiques de cohesió social i ciutadana
 • Servei de Voluntariat
 • Establiment de criteris generals de suport a entitats i col•lectius
 • Gestió del suport al col·lectius no adscrits a cap àrea

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES

Regidor adscrit: David Marquínez Juárez, Cinquè Tinent d’Alcalde

 • Promoció, foment i gestió de les TIC en la gestió municipal i accés de la Ciutadania
 • Serveis informàtics
 • Gestió dels processos
 • Finestreta electrònica

REGIDORIA DE GENT GRAN, IGUALTAT I DONA

Regidora adscrita: M. Inés García Díaz

 • Assistència i suport a la tercera edat
 • Gestió del suport a les entitats i col•lectius de gent gran
 • Dinamització del col•lectiu de gent gran
 • Actuacions de foment de l’equitat social
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

REGIDORIA DE PROTECCIÓ D’ANIMALS

Regidora adscrita: M. Inés García Díaz

 • Gossera municipal
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

Regidora adscrita: M. Inés García Díaz

 • Coordinació amb el Centre d’Assistència Primària
 • Foment de la salut
 • Cementiri
 • Gestió dels equipaments comunitaris
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

REGIDORIA D’ESPORTS

Regidora adscrita: Yolanda Sánchez Monterrubio

 • Gestió de les infraestructures esportives
 • Promoció de l’esport
 • Gestió de les polítiques de suport a les entitats, col•lectius i clubs esportius

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

Regidora adscrita: Yolanda Sánchez Monterrubio

 • Assistència i suport als centres educatius públics del municipi
 • Gestió de les Llars d’Infants Municipals
 • Programes de promoció i suport educatiu a famílies de fills i filles en edat Escolar
 • Gestió de les polítiques de suport a les entitats i col•lectius educatius
 • Gestió de l’Escola municipal de formació Dolors Paul
 • Escola de música municipals
 • Actuacions de col•laboració amb serveis complementaris a l’educació
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

REGIDORIA DE JOVENTUT

Regidora adscrita: Yolanda Sánchez Monterrubio

  • Pla Local de Joventut
  • Promoció i suport a les entitats i col•lectius de joves
  • Programació i implementació de polítiques transversals de joventut, incloent el centre d’educació secundaria
  • Assessorament i suport al jovent
  • Gestió del suport a les entitats i col•lectius joves
  • Foment i recolzament del voluntariat en els àmbits competencials de la regidoria

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

Regidora adscrita: Beatriz Luque Rodríguez

 • Polítiques d’atenció als consumidors i usuaris
 • Polítiques de foment i impuls a l’activitat econòmica, comercial i empresarials
 • Polítiques de dinamització del comerç local (empresa comercial i de serveis)
 • Activitats firals