Competències d l’alcaldia de la Corporació municipal:

Alcaldessa: Maria Dolors Carreras Casany

Alcaldia

 • Relacions institucionals i interadministratives
 • Protocol i relacions públiques
 • Gestió de la imatge corporativa institucional
 • Gestió dels mitjans de comunicació municipal
 • Elaboració de continguts de comunicació externa i relació amb els responsables de la informació de mitjans de comunicació
 • Planificació, disseny i implementació de les campanyes informatives i de publicitat de totes les àrees i serveis de l’Ajuntament
 • Coordinació de les accions i àrees de govern.

 

Àrea de Territori, Promoció de la Ciutat i Innovació:

Ordenació de Territori: regidor Sr. Jaume Casañas Carballido.

 • Planejament urbanístic i ordenació del territori
 • Gestió i execució del planejament urbanístic local.
 • Servei d’arquitectura.

Via Pública i Obres: regidora Sra. Beatriz Luque Rodríguez.

 • Ocupació via pública
 • Obres Públiques
 • Llicències d’obres
 • Control i inspecció del cost d’actuació, manteniment i urgències municipals
 • Gestió i control de neteja d’edificis municipals i de competència municipal
 • Control ordinari dels serveis de subministrament
 • Control ordinari del servei de manteniment de les instal•lacions dels edificis
 • municipals
 • Brigada municipal

Tecnologies, informació i transparència: regidor Sr. David Marquinez Juarez.

 • Promoció, foment i gestió de les TIC en la gestió municipal i accés de la
 • Ciutadania
 • Serveis informàtics
 • Gestió dels processos
 • Finestreta electrònica
 • Polítiques d’informació i transparència de l’activitat municipal.

Promoció Econòmica i Empresa: regidor Sr. David Marquinez Juarez.

 • Polítiques de promoció de l’economia sostenible
 • Suport als emprenedors
 • Promoció de l’activitat econòmica del municipi en mercats estrangers.
 • Estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació en matèria de promoció econòmica del municipi.
 • Foment de noves activitats econòmiques
 • Polítiques de foment i impuls a l’activitat econòmica i empresarial

Turisme: regidor Jaume Casañas Carballido

 • Polítiques de promoció turística del municipi.
 • Gestió de les infraestructures inherents a aquesta regidoria

 Patrimoni i Història Local: regidor Sr. Juan Sole Coba.

 • Polítiques de promoció, conservació i difusió del patrimoni cultural i arquitectònics.
 • Polítiques de protecció i difusió de la història local.

Habitatge: regidor Sr. Josep Manuel Cabada Juez.

 • Polítiques de promoció i accés a l’habitatge

Memòria Històrica: regidor Sr. Juan Solé Coba.

 • Polítiques adreçades a la recuperació de la memòria històrica.

Àrea de Serveis Interns i Seguretat Ciutadana,

Hisenda Pública: regidor Sr. Xavier Lorenzo Torres.

 • Control dels comptes
 • Control de facturació
 • Control de la despesa
 • Gestió d’Intervenció
 • Servei de Tresoreria
 • Servei de Recaptació i Gestió Tributària
 • Pressupostos

Recursos Humans: regidor Sr. Xavier Lorenzo Torres.

 • Polítiques de promoció i gestió dels recursos humans adreçades a la governança local i a la millora de l’administració pública

Seguretat Ciutadana i Protecció Civil: regidor Sr. Xavier Lorenzo Torres.

 • Policia Local
 • Coordinació del sistema de seguretat ciutadana
 • Implementació i control del pla de seguretat municipal.
 • Disseny i implementació de polítiques de proximitat
 • Implementació i control del Pla de Protecció Civil
 • Coordinació, seguiment i control de la vigilància a les platges
 • Gestió i seguiment del Servei d’ambulàncies

Serveis Generals regidor Sr. Xavier Lorenzo Torres.

 • Assessorament jurídic.
 • Servei de Secretaria
 • Oficina d’Atenció al Ciutadà
 • Registre Civil
 • Registre Municipal d’associacions (OAC)
 • Gestió del patrimoni
 • Arxiu municipal
 • Assegurances
 • Servei de compres i subministraments

 

Àrea de Serveis Personals

Comerç i Consum: regidora Sra. Beatriz Luque Rodríguez.

 • Polítiques d’atenció als consumidors i usuaris
 • Polítiques de foment i impuls a l’activitat econòmica, comercial i empresarials
 • Polítiques de dinamització del comerç local (empresa comercial i de serveis)
 • Activitats firals

Formació i Ocupació: regidor Sr. Raúl Salvador Vila.

 • Gestió dels programes de foment i formació ocupacional
 • Borsa de treball
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

Cultura i Festes: regidora Sra. Montserrat  Cámara Casañas.

 • Promoció i difusió cultural i de les tradicions
 • Promoció i protecció de les Festes populars i tradicionals
 • Organització d’esdeveniments culturals i festius
 • Política lingüística
 • Gestió de les polítiques de suport a les entitats i col·lectius culturals
 • Biblioteca municipal

Serveis Socials: regidora Sra. Montserrat  Cámara Casañas.

 • Assistència social i primària
 • Atenció a la infància
 • Suport a les famílies
 • Gestió del suport a les entitats i col·lectius de caire social
 • Cooperació, solidaritat i ajudes humanitàries
 • Transport adaptat
 • Gestió del SAD
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

Joventut: regidora Sra. Yolanda Sánchez Monterrubio.

 • Pla Local de Joventut
 • Promoció i suport a les entitats i col·lectius de joves
 • Programació i implementació de polítiques transversals de joventut, incloent el centre d’educació secundaria.
 • Assessorament i suport al jovent
 • Gestió del suport a les entitats i col·lectius joves
 • Foment i recolzament del voluntariat en els àmbits competencials de la regidoria

Educació: regidora Sra. Yolanda Sánchez Monterrubio.

 • Assistència i suport als centres educatius públics del municipi
 • Gestió de les Llars d’Infants Municipals
 • Programes de promoció i suport educatiu a famílies de fills i filles en edat
 • Escolar
 • Gestió de les polítiques de suport a les entitats i col·lectius educatius
 • Gestió de l’Escola municipal de formació Dolors Paul
 • Escola de música municipals
 • Actuacions de col·laboració amb serveis complementaris a l’educació
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

 

Àrea de Transició Ecològica i Serveis Comunitaris

Medi Ambient i Serveis Públics: regidor Sr. Josep Manuel Cabada Juez.

 • Gestió dels residus
 • Sostenibilitat mediambiental
 • Desenvolupament i implementació de l’Agenda‐21
 • Gestió i control de platges
 • Control de la jardineria i neteja viària
 • Impuls de les energies renovables
 • Formació en energies renovables i sostenibilitat
 • Servei meteorològic
 • Qualitat ambiental
 • Promoció d’accions, activitats i jornades de sensibilització mediambiental
 • Obtenció de les certificacions mediambientals
 • Planificació, implementació i control del Pla d’eficiència energètica
 • Planificació, implementació i control del Pla especial d’antenes i telefonia mòbil
 • Control de l’impacte i evolució del Parc Energètic de Foix
 • Control de la contaminació visual i acústica
 • Control de la salubritat pública
 • Disseny i implementació de polítiques adreçades a la recuperació dels
 • Recursos agraris sostenibles
 • Llicències d’activitats
 • Mobilitat i transports públics
 • Control ordinari de l’enllumenat públic
 • Gestió i control del servei del cicle integral de l’aigua
 • Gestió integral de platges.
 • Llicències i permisos de fires i d’activitats al front marítim
 • Desenvolupament i gestió d’iniciatives per la dinamització i aprofitament del front marítim.

Serveis Comunitaris i Sanitat: regidora Sra. Inés García Diaz.

 • Cementiri
 • Gestió dels equipaments comunitaris
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria
 • Relacions amb els centres geriàtrics

Sanitat: regidora Sra. Carolina Burgos Martín

 • Coordinació amb el Centre d’Assistència Primària
 • Foment de la salut

Convivència i Ciutadania: regidor Sr. Josep Manuel Cabada Juez.

 • Polítiques de cohesió social i ciutadana
 • Mediació i convivència.

Protecció Animal: regidora Sra. Inés García Diaz.

 • Gossera municipal
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

Participació Ciutadana: regidor Sr. Josep Manuel Cabada Juez.

 • Polítiques de foment i promoció de la participació ciutadana
 • Polítiques de foment i promoció de l’associacionisme
 • Servei de Voluntariat
 • Establiment de criteris generals de suport a entitats i col·lectius
 • Gestió del suport al col·lectius no adscrits a cap àrea

Esports: regidor Sr. Xavier Lorenzo Torres.

 • Gestió de les infraestructures esportives
 • Promoció de l’esport
 • Gestió de les polítiques de suport a les entitats, col·lectius i clubs esportius

Gent Gran, Igualtat i Dona: regidora Sra. Inés García Diaz

 • Assistència i suport a la tercera edat
 • Gestió del suport a les entitats i col·lectius de gent gran
 • Dinamització del col·lectiu de gent gran
 • Actuacions de foment de l’equitat social
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria