Títol (fes clic per ordenar)
1.01.- ORDENANÇA MUNICIPAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
1.02.- ORDENANÇA MUNICIPAL GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
1.04.- ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA CONTENCIÓ DE LA PLAGA DEL MORRUT ROIG DE LES PALMERES
1.05.- ORDENANÇA ESPECIAL REGULADORA DE LA NETEJA I EL TANCAT DE SOLARS
1.06.- ORDENANÇA REGULADORA DEL TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT
1.07.- ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES
1.08.- ORDENANÇA SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA
1.09.- ORDENANÇA DE SERVEIS FUNERARIS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
1.10.- ORDENANÇA SOBRE PUBLICITAT
1.11.- ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS
1.13.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I L’EXPLOTACIÓ DE QUIOSCS DESTINATS A LA VENDA DE DIARIS, REVISTES, LLIBRES, BEGUDES I SIMILARS.
1.14.- ORDENANÇA REGULADORA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS DEL CASC URBÀ (ZONA 2 – NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM DE CUNIT)
1.15 ORDENANÇA REGULADORA D’INCENTIUS A EMPRESES AMB ESTABLIMENT PERMANENT A CUNIT
1.16.- ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBRES
1.17 ORDENANÇA REGULADORA DELS ACTES DE FOC EN ACTIVITATS RECREATIVES EN EL MUNICIPI DE CUNIT
1.19.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ D’ANTENES, APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I ALTRES ELEMENTS ASSIMILABLES EN L’EXTERIOR DELS IMMOBLES.
1.21 ORDENANÇA D’ÚS, SEGURETAT I CONSERVACIÓ DE LES PLATGES I LITORAL MUNICIPALS
1.22 ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES EN ESPAIS PÚBLICS I PRIVATS EN EL TERME MUNICIPAL DE CUNIT
1.23.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ EN UN ENTORN ELECTRÒNIC
1.24 Ordenança de Civisme
2.01.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
2.02.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
2.03 ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
2.04 ORDENANÇA IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
2.05 ORDENANÇA IMPOST MUNICIPAL SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
3.01.-TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL
3.02 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’URBANÍSTICS
3.03.- TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN ACTIVITATS
3.04.- TAXA PER UTILITZACIÓ DE L’ESCUT, NOM I LOGOTIP DEL MUNICIPI EN PLAQUES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS
3.05.- TAXA PER ESCOMESA EN EL SERVEI DE CLAVEGUERAM
3.06.- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA POLICIA LOCAL, ACOMPANYAMENTS, VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS
3.07.- TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT A LA VIA PÚBLICA. AIXECAMENTS D’IMMOBILITZACIONS, RETIRADA DE GÈNERE I TRASLLAT I PERMANÈNCIA EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL
3.08.- TAXA PER RETIRADA DELS ANIMALS DE LA VIA PÚBLICA I EL MANTENIMENT DELS GOSSOS A LA GOSSERA
3.09.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS
3.10.- TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
3.11.- TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.
3.12.- TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
3.13) TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS
3.14.- TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
3.15.- TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
3.16.- TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
3.16.- TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
3.17.- TAXES PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC CAL CEGO
3.18.- TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE L’ESPAI PÚBLIC PER OBERTURA DE RASES I CATES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
3.19.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS D’OBRES DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
3.20 TAXA PER L’ESTACIONAMENT PÚBLIC REGULAT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PÚBLICA
4.01 Preu públic per la prestació del servei de l’Escola Municipal de Formació Dolors Paul
4.02.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
4.03.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS ESPORTIVES
4.04.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
4.05.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE TRANSPORT SOCIAL
4.06.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’EDICIÓ I VENDA DE PUBLICACIONS D’INTERÈS MUNICIPALS
4.07.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS CENTRES CÍVICS DE CUNIT
4.08.- PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
4.09.- PREU PÚBLIC PER TREBALLS EXTERNS
4.10.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS LÚDIQUES
4.11) PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’UTILITZACIÓ DE LA SALA DEL TEATRE MUNICIPAL DE CUNIT
4.12. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS DEL CASAL DE LA GENT GRAN
4.13.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESPAI ASSOCIATIU MUNICIPAL
4.14.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PUBLICITAT A L’EMISSORA MUNICIPAL DE RÀDIO
4.15.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIO DE TARGETES MULTIFUNCIÓ AL COMPLEX CULTURAL
4.16.- PREU PÚBLIC PEL SUBMINISTRAMENT I ELIMINACIÓ DE SACS I CONTENIDORS DE RUNA QUE PROVINGUI D’OBRES D’ENDERROCAMENT, CONSTRUCCIÓ I EXCAVACIÓ
4.17.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL COMPLEX ESPORTIU DE CUNIT
4.18 PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’UTILITZACIÓ DE LA ZONA LÚDICA DEL CENTRES CÍVICS DE CUNIT
4.19 Preu públic pel servei d’activitats de la llar d’infants
4.20 PREU PÚBLIC LLOGUER DE BICICLETES
4.22) PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE CASAMENTS PER PART DE L’ALCALDE/SSA I REGIDORS/ES DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
4.23) PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ (SOM)
4.4) PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
9.02 REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE CUNIT
9.03.- REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL BUTLLETÍ D’ INFORMACIÓ MUNICIPAL
9.04.- REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA
9.05.- REGLAMENT REGULADOR DELS SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS
9.06.- REGLAMENT DE L’ÚS I ELS ABOCAMENTS D’AIGÜES RESIDUALS AL CLAVEGUERAM
9.07.- REGLAMENT INTERN DE LA POLICIA LOCAL DE CUNIT
9.08 REGLAMENT DE SERVEI I DE RÈGIM INTERN DE LLARS D’INFANTS DE CUNIT
9.09.- Reglament de l’Escola Municipal de Música de Cunit
9.1 Reglament de Funcionament del Mercat Ambulant de Cunit
9.10.-Reglament regulador del Servei Urbà de Taxis
9.11.-Reglament del Registre d’Entrada i Sortida de documents de l’ajuntament de Cunit
9.12.- Reglament d’honors i distincions de Cunit
9.13.- Reglament Regulador del procediment per a la substitució de la sol·licitud de llicències d’obres menors, mitjançant comunicació prèvia.
9.14.-Reglament orgànic municipal
9.15 Reglament tipus regulador de les llicències municipals d’obertura d’establiments per activitats i/o instal·lacions incloses a l’annex iii de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental
9.17.- Reglament del servei de clavegueram i pluvials de Cunit
9.18.- Reglament del servei públic de transport regular urbà de viatgers i servei de transport escolar amb vehicles de motor dins del terme municipal de Cunit
9.19.- Reglament regulador del funcionament de la fira d’abril de Cunit
9.20.- Reglament del servei municipal de teleassistència
9.21.- Reglament del servei de la deixalleria
9.22.-Reglament del servei municipal de sacs de runa i recollida per contenidors de runa
9.23.- Reglament general de les instal.lacions esportives de Cunit
9.24.- Reglament del consell escolar municipal de Cunit
9.25.- Reglament regulador del servei municipal de bar de l’edifici del casal municipal de Cunit
9.26.- Reglament del consell de l’esport municipal de Cunit
9.27.- Rreglament municipal del voluntariat esportiu a Cunit
9.28 .- Reglament del servei del gimnas del casal municipal
9.29.- Reglament del casal de la gent gran de Cunit
9.30.- Reglament del consell local de cultura de Cunit
9.31.- Reglament municipal de residus
9.32.- Reglament del consell del medi ambient de Cunit
9.33 Reglament regulador de les llicències municipals per exercir activitats econòmiques de temporada a la zona litoral.
9.34 Reglament regulador de servei d’activitats de lleure i esbarjo dels casals d’estiu per a nens i joves de cunit
9.35 Reglament del complex esportiu de Cunit
9.36 Reglament regulador del funcionament de l’espai associatiu municipal
9.37 Reglament intern del servei de l’ emissora municipal de ràdio de cunit
9.38 Reglament de medalles, honors i recompenses dels membres de la policia local i dels serveis de protecció civil i A.D.F. de l’ajuntament de cunit
9.42 Reglament regulador del servei de l’escola municipal de futbol
9.45 Reglament regulador del funcionament intern de la Fira de Cunit
9.48.- REGLAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA DE BARRI SOLCUNIT
9.49.- REGLAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA DE BARRI VALPARAISO
9.50.- REGLAMENT D’US I ELS ESPAIS ESPORTIUS AQUA CUNIT
9.51.- REGLAMENT DE PARC CICLISTA DE CUNIT – BARRI CAN TORRENS-
9.52.- REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DEL REGISTRE D’UNIONS NO MATRIMONIALS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
9.53.- ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
9.54 REGLAMENT MUNICIPAL DEL VOLUNTARIAT
9.55.- REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL
9.56 Reglament Servei Públic Lloguer de bicicletes 2018
9.57 REGLAMENT D’ÚS DELS HORTS ECOLÒGICS MUNICIPALS DE CUNIT 2018
9.58 Reglament del Servei públic municipal de mediació i convivència
9.59 Reglament regulador del servei de Transport Públic Urbà a Cunit
9.60 REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I COL·LECTIUS LOCALS 
9.61. REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PÚBLICA A LA PART LITORAL DEL TERME MUNICIPAL DE CUNIT- ZONA TARONJA
9.62 REGLAMENT CENTRE NEGOCIS I COTREBRALL DE CUNIT
BAN FOGUERES DE SANT JOAN
BAN incendis estiu 2022
Ban prohibició accés platja revetlla St Joan 2021
Bases de participació Fira d’Artesania. Estiu 2019
Bases de participació fira de la gent gran 2018
BASES DEL CONCURS D’APARADORS NADALENCS CUNIT
BASES GENERALS PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALITZATS A FAMÍLIES EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PER AL CURS ESCOLAR
Bases generals per a l’atorgament d’ajuts per finançar despeses de transport de l’alumnat que cursi estudis reglats no obligatoris fora del municipi de cunit durant el curs escolar
Bases generals per a la participació al mercat d’intercanvi i segona mà de cunit
BASES GENERALS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES DE L´AJUNTAMENT DE CUNIT
Bases generals per a regular la convocatòria de selecció per als participants del programa formatiu del servei d’ocupació municipal
BASES I CONDICIONS PER A LA SELECCIÓ D’EMPRESES PATROCINADORES DEL III CONGRÉS TECNOLÒGIC LOCALTIC CUNIT 2018
Bases Local TIC 2019
Bases participació Carnaval hivern 2020
Bases Participació Fira Atraccions i Parades Festa Major 2018
BASES PARTICIPACIÓ FIRA ATRACCIONS I PARADES FESTA MAJOR 2019
Bases Participació Fira Atraccions i Parades Festa Major Cunit 2022
Bases particulars de participació i premis dels carnavals de cunit
Bases per l’otorgament de llicència d’ocupació del domini públic, per exercir l’actividad de bar, als actes del carnaval de Cunit 2019
Bases reguladores de la crida per a la participació a la cavalcada de Reis de Cunit 2020
Bases reguladores específiques de subvencions a associacions veïnals per a l’exercici 2022
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCIR L’ACTIVITAT DE BAR AL SOLAR MUNICIPAL DE L’ANVINGUDA DE LA FONT AMB MOTIU DE L’ACTIVITAT ANOMENADA DIABLETRONIK DE LA FESTA MAJOR DE CUNIT 2019.
Bases reguladores per a l’atorgament de la llicència d’ocupació del domini públic per exercir l’activitat de bar als actes del carnaval de Cunit 2020
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCIR L’ACTIVITAT DE BAR EL DIVENDRES DE FESTA MAJOR 2018 A LA PLAÇA DEL CASAL.
Bases Sant Jordi 2019
Codi Ètic i de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Cunit
Correfocs festa major 2018
Diada 11 setembre 2022: Ban Cercavila Balls Populars
Festa Major 2019: Ban Cercavila
Festa Major 2019: Ban Correfocs
Festa Major 2022: Ban correfocs
Festa Major 2023: Ban Castell de Focs
Festa Major 2023: Ban Correfocs
Festa Major 2023: Cercavila de Balls Populars i Sortida d’Ofici
Festa Major Hivern 2020: Ban recorregut cercavila gegantons
Festa Major Hivern 2020: Ban recorregut matinades
Mesures excepcionals per COVID-19
Normativa d’ús de l’aparcament segur de bicicletes bicibuc a Cunit
Pla d’inspecció d’activitats 2018-2021
Pla de mesures antifrau per a l’execució del pla de recuperació, transformació i resiliència
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS (PES) 2020-2022
Pla Normatiu 2019
Pla Normatiu 2020-2022
Protocol Municipal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci
REGLAMENT 9.41 D’ÚS DELS CENTRES CÍVICS MUNICIPALS
Reglament Casal Municipal de la Gent Gran de Cunit
REGLAMENT FUNCIONAMENT: DE DESPLAÇAMENT PER A PERSONES AMB PROBLEMES DE MOBILITAT I ACCESIBILITAT A PRESTACIONS I SERVEIS BÀSICS.
Reglament regulador del servei de l’escola de Formació Dolors Paul
Reis Cunit 2020: Bases participació a la Cavalcada
Resolució Concessió directe subvenció reactivació teixit comercial pel COVID
Sant Jordi 2023: Cercavila Balls Populars amb encesa de forques