La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introdueix el concepte de “período medio de pago” com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna.

El “período medio de pago” (PMP) ve definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, com un indicador econòmic diferent respecte al del període legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquest nou indicador mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics.

Un cop tancat l’exercici 2017, el PMP corresponent al quart trimestre de l’exercici 2017 és el següent:

 

Any Tipus Període Període Estat Data P.M.P. R.O. Pagades R.O. Pendents Total Pagaments Total Pendents
2017 Trimestral 04 vigent 31/12/2017 9,36 24,54 -14,28 1.952.338,95 1.253.849,72