La LLei Orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, introdueix el concepte de “periodo medio de pago” com a expressió del temps de pagament o retràs en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna.

El “periodo medio de pago” (PMP) ve definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, com un indicador econòmic diferent respecte al del període legal
de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquest nou indicador mesura el retràs en el pagament del deute comercial en termes econòmics.

El PMP corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018 és el següent:

Any Tipus Període Període Estat Data P.M.P. R.O. Pagades R.O. Pendents Total Pagaments Total Pendents
2018 Trimestral 01 vigent 31/03/2018 15,05 19,25 0,35 1.911.292,66 546.768,49