Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció, l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació o desconcentració d’aquest.

 

Hi haurà una única Comissió Informativa, integrada pels portaveus de cada grup municipal, els quals podran delegar l’assistència en la mateixa i per tota la sessió, en un altre regidor del seu grup municipal sol·licitant-ho anticipadament per escrit justificant  els motius dins del termini que va des de la notificació de la convocatòria fins a la celebració de la Comissió Informativa

 

En el supòsit de convocatòria extraordinària i urgent la justificació podrà ser aportada en el moment de l’inici de l’acte.

 

S’estableix com a forma de votació el vot ponderat en la proporció dels regidors que el grup tingui al ple.

 

Podran comparèixer a la mateixa els tècnics municipals que hagin d’informar dels temes, amb veu però no amb vot, prèvia petició del/de la president/a de les Comissions Informatives permanents.

 

Les Comissions Informatives no adopten acords, són un òrgan de caràcter informatiu i d’assessorament. Per constituir-se legalment, es requereix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal dels seus membres sempre que siguin com a mínim 3. Aquest quòrum d’assistència s’haurà de mantenir durant total la sessió.

 

Les sessions, de les Comissions Informatives, que tindran lloc a les 13:00 hores,  poden ser:

 

  1. a) Ordinàries, les convocades amb aquest caràcter per part de la Presidència. Entre la convocatòria i la sessió hauran de transcórrer, com a mínim, 2 dies hàbils.
  2. b) Extraordinàries, convocades per la Presidència, per ella mateixa o a petició d’una quarta part dels seus membres. També es requereix que entre la convocatòria i la sessió transcorrin com a mínim 2 dies hàbils.
  3. c) Extraordinàries i urgents. En aquest cas, no caldrà que entre la convocatòria i la sessió transcorri el termini de 2 dies hàbils, però és imprescindible que els seus membres ratifiquin, en el primer punt de l’ordre del dia, la urgència, amb el vot a favor de la majoria absoluta del nombre legal.

 

Els dictàmens de les Comissions Informatives són preceptius i no vinculants.

 

De cada reunió que facin les comissions, se n’aixecarà acta, en la qual constarà el nom dels assistents, els assumptes examinats i els dictàmens o informes emesos. Constaran en acta els vots particulars que s’emetin.

 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 

President: Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés

Sr. Xavier Lorenzo Torres

Vocals :

 

            Portaveu del Grup Municipal Impulsem Cunit – Sr. Jaume Casañas Carballido

            Portaveu del Grup Municipal Ciutadans Cunit -Sra. M. Esther Otero Castro

            Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –Agrupació Municipal – Sra. Carme Martínez i Ortega

            Portaveu del Grup Municipal En Comú Podem Cunit-En Comú – Sra. Carolina Burgos Martín

                       

 

Secretari: El Secretari General de la Corporació o Funcionari en qui delegui.