La Llar d’infants El Trenet és un centre de caràcter públic que depèn de l’Ajuntament de Cunit i té el suport del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

És un centre d’educació no obligatòria que imparteix el primer cicle d’Educació Infantil, adreçat a infants de quatre mesos a tres anys.

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

L’acció educativa ha de permetre el desenvolupament afectiu, el creixement personal dels infants, la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, el  descobriment de l’entorn, de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, perquè actuïn cada vegada d’una manera més autònoma; la possibilitat d’experimentar, de relacionar-se i de comunicar-se amb les altres persones, infants i persones adultes, per mitjà dels  diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació i de respecte al principi de no-discriminació.

El nostre Projecte Educatiu parteix de l’infant com a protagonista de tota acció educativa. Entenent que cada infant és singular i  respectant el seu ritme maduratiu i d’aprenentatge, oferint un espai educatiu on l’infant és capaç d’escollir i prendre decisions. La nostra programació està basada en el joc, la descoberta i l’experimentació.

El nostre interès és educar en un ambient afectiu i comprensiu que porti a un correcte desenvolupament harmònic de la personalitat de cada un dels infants.

Per tal que el procés educatiu sigui coherent i eficaç hem de treballar amb objectius comuns tant la llar com la família.

Els nostres projectes son:

  • Projecte d’innovació educativa d’estimulació del llenguatge
  • Programa d’educació nutricional
  • Programa d’educació emocional
  • Programa de col·laboració amb altres centres
  • Projecte de jardí
  • Projecte de menjador