La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 12/06/2019

Índex

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA DELS  ALTS CÀRRECS  DE

L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

 

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

 

Aquest codi dóna compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i es  configura com un instrument d’autoregulació,  mitjançant el qual l’Ajuntament de Cunit determina, d’acord amb el que estableix la Llei, una sèrie de valors i principis ètics   que han de regir l’actuació municipal i a partir dels quals s’articulen un conjunt de normes de conducta i d’actuació que han de respectar i complir els destinataris d’aquest codi i que poden ser el fonament per exigir la corresponent responsabilitat a través de l’exercici de la potestat sancionadora en els casos d’incompliment.

 

Des de l’Ajuntament de Cunit, volem reforçar l’ètica de la institució i la confiança de totes les persones vers el propi ens i els seus representants establint aquest codi, com a una peça clau per a fomentar la integritat ètica dels col·lectius a qui s’adreça i desenvolupar en un futur un sistema d’integritat institucional que inclogui a tot el personal de l’ajuntament i empreses que tenen relació amb el mateix.

Amb aquest objectiu, el Codi estableix un marc bàsic d’integritat institucional que incorpora l’obligació d’implementar mecanismes de difusió i de prevenció i regula  els òrgans de garantia i procediments orientats a protegir i assegurar la seva efectivitat, l’avaluació i el retiment de comptes.

 

I.- NORMES GENERALS

 

 1. Objecte

 

Aquest codi té per objecte:

 

 • Establir els valors ètics i principis que han de regir el comportament i l’actuació dels/les regidors/res de l’Ajuntament de Cunit i del personal directiu en l’esmentat ens, i les normes de conducta que se’n deriven.

 

 

 

 

 

 

 • Establir el sistema d’adhesió, seguiment, garantia i avaluació de l’aplicació del Codi.

 

El codi es configura com un instrument viu i flexible que, d’acord amb les propostes que realitzin els òrgans de garantia, podrà ser modificat periòdicament pel Ple de l’Ajuntament.

 

 

2.    Àmbit d’aplicació

 

 1. – L’àmbit subjectiu d’aplicació, a qui s’aplicaran els valors principis i normes de conducta recollits en el present codi ètic, comprèn els col·lectius que es relacionen a continuació:

 

 1. Els càrrecs electes.
 2. El personal que ocupi llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter
 3. El personal directiu de l’Ajuntament de Cunit.
 4. El personal eventual al servei de l’Ajuntament de Cunit.
 5. e) El personal funcionari o laboral que ocupi llocs de treball amb funcions directives, la provisió dels quals es porti a terme mitjançant el sistema de lliure designació.

 

2.- També es fan extensius els valors i principis ètics i normes de conducta d’aquest Codi a les persones que formen part de meses o juntes de contractació, tribunals de selecció i comissions de valoració de subvencions, en allò que sigui referit a aquests àmbits i en l’exercici de les funcions que li siguin inherents.

 

 1. Naturalesa

 

Aquest  Codi és una disposició normativa de caràcter general de caràcter reglamentari, l’aplicació de la qual pot comportar la formulació de recomanacions de reforma i millora de la gestió municipal i que, en cas d’incompliment, pot derivar en l’exigència de les responsabilitats que corresponguin a les persones destinatàries, de conformitat amb la normativa aplicable.

 

II.- VALORS ÈTICS  I PRINCIPIS  D’ACTUACIÓ

4.    Valors i principis d’actuació

Les persones subjectes a aquest Codi actuaran, en l’exercici de les  funcions que  tinguin atribuïdes d’acord amb els següents valors ètics i principis d’actuació:

 • Drets humans: Vetllaran pel respecte i la protecció dels drets humans reconeguts internacionalment, i pel respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris de totes les persones.

 

 • Legalitat: Garantiran la defensa i el respecte al conjunt de l’ordenament jurídic vigent.

 

 • Igualtat: garantiran la igualtat de tracte de totes les persones, evitant tota discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, diversitat funcional, edat o qualsevol altre circumstància o condició social i personal, i actuant amb objectivitat i sense prejudicis ni

 

 • Imparcialitat: adoptaran les decisions abstraient-se de consideracions subjectives, i atenent a criteris objectius, garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos, i sempre en benefici de l’interès públic.

 

 • Integritat: actuaran de manera honesta, abstenint-se de fer ús del càrrec per obtenir avantatges i beneficis impropis per a ells o per a tercers derivats de la seva activitat o de la informació a la que tinguin accés.

 

 • Exemplaritat: actuaran d’acord amb el principi de lleialtat i bona fe amb l’Ajuntament, contribuint al prestigiar la dignitat i la imatge de la institució, sense adoptar conductes o actituds que puguin perjudicar aquesta imatge.

 

 • Respecte: tractaran a totes les persones de manera respectuosa, lliure de prejudicis i amb la cortesia i consideració deguda a la seva dignitat, i es comportaran sempre de tal manera que aquestes puguin confiar en la integritat, la imparcialitat i l’eficàcia en les seves

 

 • Responsabilitat: respondran per les decisions i accions adoptades, com també de les omissions, tant pròpies com dels òrgans que

 

 • Proximitat: adequaran les actuacions a les necessitats i particularitats de les persones i el territori.

 

 • Transparència: desenvoluparan les seves accions i adoptaran els actes i decisions relacionades amb la gestió dels assumptes públics dels quals són competents de manera transparent, fent públiques les activitats oficials, els actes vinculats a aquests assumptes i oferint la deguda informació, que haurà de ser útil, veraç, actualitzada i

 

 • Modernització: impulsaran l’ús de les noves tecnologies d’una manera accessible i garantiran l’ús de mitjans i sistemes que reforcin la interacció amb la ciutadania d’una manera àgil, segura i comprensible, tot prioritzant l’ús de programari lliure i impulsant la transició de la tecnologia actual a

 

 

aquest format.

 

 • Retiment de comptes: rendiran comtes de les seves actuacions i revelaran les raons objectives de les seves decisions, sotmetent-les a escrutini públic, assumint les responsabilitats polítiques i administratives que se’n puguin derivar.

 

 • Participació: garantiran que l’adopció i presa de decisions sobre els assumptes públics municipals té lloc de manera democràtica, promovent el diàleg i el debat amb la ciutadania.

III- NORMES DE CONDUCTA ÈTICA I NORMES D’ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE BON GOVERN

 1. Normes de conducta ètica

 

Les persones subjectes a aquest Codi actuaran segons les normes següents:

5.1  De l’exercici del càrrec al servei de la ciutadania

 1. Tractaran totes les persones amb les que tinguin relació amb el màxim respecte i consideració a la seva dignitat, evitant qualsevol tipus de discriminació.
 2. Representaran dignament la institució, evitant perjudicar la seva imatge i la confiança de la ciutadania en el seu conjunt.
 3. Desenvoluparan eficaçment les funcions assignades, a fi i efecte de procurar el benestar de la ciutadania mitjançant un ús adequat dels recursos públics.

 

 1. Retran comptes de les seves decisions i actuacions, fonamentant-les en raons objectives.

 

 1. Exerciran les seves competències amb l’objectiu de servir amb dedicació al servei públic, sense incórrer en arbitrarietat. Compliran els compromisos, oferint qualitat en els serveis, rigor en la informació i bona pràctica administrativa.

 

 1. Cercaran la màxima informació possible sobre les visions i postures de totes les parts implicades abans de prendre les decisions.

 

 1. Posaran a disposició de la ciutadania tots els mitjans per tal de facilitar‐li la interacció amb l’ajuntament, amb especial atenció a persones amb diversitat funcional o dificultats especials.

 

 

 

 1. Participaran en debats públics i processos de deliberació que afectin el seu àmbit de responsabilitat, vinculats a polítiques públiques de l’equip

de govern o línies estratègiques.

 

 1. Acceptaran que els càrrecs electes i el personal directiu són responsables últims de l’èxit o fracàs de les polítiques públiques de la seva respectiva àrea o àmbit d’atribucions.

 

 1. Informaran a la Comissió d’Ètica Pública prevista al Títol IV d’aquest Codi si tenen coneixement de possibles infraccions dels principis ètics i normes de conducta per part de les persones contemplades a l’article 2.

 

5.2  Sobre els conflictes d’interès:

Conflictes d’Interès

Existeix  un conflicte d’interès quan sorgeix una situació d’interferència entre un o diversos interessos públics i els interessos privats de les persones subjectes a aquest Codi, de manera que aquesta coexistència pot afectar o fer la impressió de comprometre l’exercici independent, objectiu, imparcial i honest de les funcions públiques.

– El propi

– El dels familiars, incloent aquells amb qui es tingui un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i els de parentiu fins a quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat.

– El de les persones amb qui tingui amistat o enemistat manifesta, o amb les que es tingui o s’hagi tingut una qüestió litigiosa.

– El de les persones jurídiques o entitats a les que les persones hagin estat vinculades  per relació laboral o professional de qualsevol tipus en els dos anys anteriors al nomenament.

– El de les persones jurídiques o entitats a les que els familiars estiguin vinculats per una  relació professional amb funcions de direcció, assessorament o administració.

Les persones subjectes a aquest Codi:

 1. Consideraran, davant de qualsevol actuació o decisió derivada de l’exercici del seu càrrec la possible existència d’interessos personals i prendran les mesures necessàries per evitar el conflicte, segons les normes indicades en els punts següents.

 

 

 1. Davant d’una potencial situació de conflicte d’interessos, així com quan pugui concórrer qualsevol altre causa d’abstenció o recusació legalment prevista, s’inhibiran de participar en l’assumpte en qüestió, i concretament s’abstindran d’intervenir i votar en qualsevol deliberació vinculada, comunicant aquesta situació de manera immediata a l’òrgan competent. També podran, en tot cas, elevar consulta al respecte a l’òrgan de garantia.
 2. No invocaran en cap cas la condició pública d’alt càrrec en benefici propi, i s’abstindran de fer ús del càrrec que ostenti o de les prerrogatives derivades per a afavorir o perjudicar persones físiques o jurídiques, infringint el criteri d’igualtat d’accés i tracte.

 

 1. S’abstindran d’acceptar regals i donacions de particulars i entitats públiques i            privades,  a  excepció  feta  de  les  mostres  no  venals  de  cortesia  i  objectes commemoratius,  oficials  o  protocol·laris  que  li  puguin  ser  lliurats  per  raó  del  seu càrrec.

 

Les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius oficials o protocol·laris es dipositaran a l’Alcaldia-Presidència, o es determinarà l’ús que se’n farà i es faran públics, a través del portal de la transparència.

 

En  tot cas, es considera que superen els usos habituals, socials o de cortesia els regals o presents que, individualment o agrupats, es puguin valorar en una quantia superior als cinquanta EUR.

 

En cas de rebre regals o presents de valor superior, aquests s’hauran de retornar o, si la devolució no és possible o és excessivament onerosa, hauran de ser entregats a l’òrgan competent perquè estableixi l’ús que se’n farà.

 

No acceptaran  tampoc cap tracte en condicions avantatjoses que pugui condicionar el desenvolupament de les seves funcions.

 

 1. e) No acceptaran invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no     estiguin relacionats amb el seu paper institucional.  Es publicaran al     portal de la transparència les assistències que realitzin en representació     de l’Ajuntament, especificant dia, acte i entitat que lliura la invitació.

 

 1. f) Acceptaran només el pagament de viatges , desplaçaments i allotjaments per part d’altres administracions públiques o d’entitats   públiques dependents d’aquestes, universitats o entitats no lucratives

(associacions, federacions, fundacions, mútues, ONG’s, Cooperatives sense ànim de lucre, etc.) quan hagin d’assistir oficialment per raó del càrrec a una  activitat  directament relacionada amb les seves responsabilitats i funcions.

 

Qualsevol invitació d’aquestes característiques s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat, el lloc i el motiu de la invitació, a l’agenda de cada regidor/a o directiu/iva. No acceptaran el pagament de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa,  privada ni d’un particular.

 

Excepcionalment, per acord de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del pagament de viatges, desplaçaments o allotjament per part d’una empresa, entitat privada o un particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats.   Qualsevol invitació s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat, lloc i motiu de la invitació a l’agenda de cada càrrec electe o directiu.

 

 1. g) S’abstindran de fer ús en benefici propi de la informació de la que tinguin coneixement en exercici del seu càrrec.

 

 1. h) Durant els dos anys següents a la data del seu cessament, els     destinataris   d’aquest Codi que hagin tingut responsabilitats executives           a l’Ajuntament i a les entitats municipals vinculades:
 2. No poden prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en què hagin participat.
 3. Si abans d’ocupar el lloc públic han exercit la seva activitat en empreses privades a les que volen incorporar-se, no incorren en la limitació de la lletra a) quan l’activitat que vagin a exercir ho sigui en llocs de treball no directament relacionats amb les competències del càrrec públic ocupat ni pugui adoptar decisions que afecti en aquest.
 4. Els qui reingressin a la funció pública i tinguin concedida la compatibilitat per prestar serveis retribuïts de caràcter privat, també els serà aplicable la limitació de la lletra a.

 

 1. i) S’abstindran de conductes que puguin comprometre o donar la impressió que comprometen l’exercici independent del servei públic.
 2. j) No utilitzaran els recursos municipals en favor d’interessos partidistes.

 

5.3 Sobre la relació amb el personal al servei de l’administració i amb els representants locals

 1. Mostraran el degut respecte i dignitat a les persones empleades públiques amb el que es relacionin, a les tasques que realitzin, i a les opinions que emetin i treballaran per al consens de les decisions amb els treballadors i treballadores.

 

 1. Respectaran la imparcialitat i les tasques assignades al personal empleat públic.
 2. Vetllaran per reduir i eliminar els factors de risc que puguin generar situacions de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social; i activaran els protocols d’actuació corresponents quan es detectin potencials casos de discriminació, garantint un tracte equitatiu.
 3. Vetllaran perquè les relacions amb les persones empleades públiques es desenvolupin en horaris que permetin, en termes d’igualtat d’oportunitats, el desenvolupament professional, la compatibilització de la vida laboral i personal, i la millora de la qualitat de vida.

 

 1. Garantiran que les relacions del personal empleat públic amb les persones que s’adrecen a l’Ajuntament es desenvolupin amb respecte mutu.
 2. Vetllaran per eliminar els factors que puguin generar situacions d’assetjament psicològic, sexual o laboral.
 3. Promouran el desenvolupament professional del personal empleat públic.
 4. Difondran entre les persones empleades públiques al seu càrrec les directrius, instruccions i criteris necessaris per a l’exercici de les funcions assignades.
 5. Respectaran els assumptes privats, les creences i els estils personals de vida, i no tractaran aquests assumptes públicament.
 6. Vetllaran especialment perquè els processos de selecció i provisió, tant de caràcter definitiu com provisional, es realitzin d’acord als principis d’igualtat, mèrit i capacitat estrictament.

 

5.4  Sobre la relació amb els mitjans de comunicació

 1. Col·laboraran amb els mitjans de comunicació segons els principis de transparència, veracitat i respecte professional.
 2. Informaran públicament dels assumptes d’interès general.

 

 

5.5  Sobre la gestió de recursos públics

 

Les persones subjectes a aquest Codi:

 1. Gestionaran els recursos i béns públics d’acord amb els principis de

 

legalitat, equitat, economia, eficàcia i eficiència i sostenibilitat i      facilitaran la supervisió i la rendició de comptes tant a nivell intern com          davant el conjunt de la ciutadania.

 1. En l’adquisició de béns i serveis, i en l’explotació i alienació dels béns públics actuaran segons els principis de publicitat, transparència, concurrència i objectivitat.
 2. Restringiran les despeses derivades de reunions, trobades de treball i actes de tota classe d’acord amb el principi de sobrietat i fent-ne sempre un ús vinculat a l’estricte compliment de les seves responsabilitats.

5.6  En matèria de transparència i accés a la informació pública

Les persones subjectes a aquest Codi:

 1. Proporcionaran tota la informació derivada de les seves actuacions en exercici de les seves funcions pels canals de transparència activa que estiguin implementats, respectant en tot cas la legalitat i els drets fonamentals i, particularment, el dret de protecció de dades personals.
 2. Mantindran la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del càrrec, tant durant el seu exercici com un cop finalitzat el seu mandat, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència.
 3. S’abstindran d’accedir com a càrrec públic a informació que no els sigui necessària per a exercir les seves funcions, no obstant el dret d’accés a la informació pública que els assisteix com a qualsevol ciutadà en els termes de la normativa vigent.
 4. No facilitaran informació respecte de la que tinguin motius raonables per creure que és falsa.
 5. Faran públiques de forma veraç les funcions que corresponen al seu càrrec, les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats, els actes i l’agenda oficial relacionats amb els assumptes públics que tingui encomanats.
 6. Faran públiques les entrevistes, reunions o similars que mantinguin amb persones físiques o jurídiques considerades grups d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de desplegament.
 7. Facilitaran l’accés de la ciutadania a la informació municipal com a mecanisme per permetre el control de la gestió pública, garantint la resposta àgil i adequada a les peticions d’accés de la forma més entenedora per a la ciutadania, i optant d’entre les possibles interpretacions de la norma, per aquella que resulti més favorable a l’efectiu dret d’accés a la informació.
 8. Garantiran la transparència en la tramitació de tots els procediments administratius i, de manera especial, en els de: selecció de personal, contractació pública, execució pressupostària, concessió de subvencions, planejament i gestió urbanística, i concessió de llicències.
 9. Garantiran l’accés a la informació a tots els membres de la Corporació en els termes establerts per la legislació aplicable amb la màxima celeritat.
 10. No podran endur-se  informació,  ni documentació  original  ni  cap  còpia  de    documentació  reservada (que  afecta  a  la intimitat o a la seguretat de les persones o té caràcter sancionador o disciplinari). Com tampoc  cap  mena  de  material  informàtic  o  de qualsevol  tipus  que  sigui propietat  dels ens  locals  o  de  les  entitats  vinculades  o  dependents,  un  cop  hagi  finalitzat  el  seu mandat  o  el  període  durant  el  qual  van  exercir  tasques  executives  o  directives  en aquestes organitzacions.

 

5.7 En matèria d’ajuts públics

Les persones subjectes a aquest Codi:

 1. Garantiran que els ajuts s’atorguen de conformitat amb els principis de publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, i d’acord amb la legislació en matèria de subvencions.

 

 1. Interpretaran restrictivament els supòsits de subvencions directes sense concurrència competitiva, promovent la seva incorporació al pressupost com a subvenció nominativa.
 2. Vetllaran perquè la comissió de valoració responsable de proposar la concessió de subvencions sigui de caràcter tècnic.
 3. Establiran criteris objectius en la concessió d’ajuts públics i garantiran el control posterior de l’execució, i de la justificació dels fons rebuts.
 4. S’abstindran de participar en més d’un 10% de manera, directa o indirecta, en empreses que percebin subvencions o ajuts municipals.

5.8 En matèria contractual

Les persones subjectes a aquest Codi:

 1. Vetllaran pel desenvolupament dels procediments contractuals de conformitat amb els principis i els tràmits fixats en la normativa de contractació i les bases d’execució del pressupost, intentat utilitzar els procediments que possibilitin una major concurrència i publicitat.
 2. Vetllaran perquè els responsables dels òrgans de contractació estableixin criteris de contractació amb la màxima claredat i concreció, evitant les restriccions en l’accés i garantint les condicions d’igualtat.
 3. Promouran la fixació de criteris de valoració directament vinculats amb l’objecte del contracte. Així mateix, promouran el disseny de processos que garanteixin la màxima objectivitat en les decisions i la rendició de comptes.
 4. Garantiran als grups municipals l’accés a la informació de forma permanent en matèria de contractes tant electrònics com no electrònics incloent informes i documentació relacionada.
 5. e) Faran públics els interlocutors dels sectors privats que participen en la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques dels contractes.
 6. f) No podran exercir una participació superior al  10%, de manera directa o            indirecta, en el capital d’empreses que tinguin algun concert o contractes        de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament i entitats municipals     vinculades o dependents d’aquest.

 

IV.- MARC BÀSIC D’INTEGRITAT PER A L’APLICACIÓ EFECTIVA DEL CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

 1. Marc bàsic d’integritat institucional

 

El present codi ètic I de conducta implica el desenvolupament del Marc bàsic d’integritat institucional recollit en aquest apartat.

 

La finalitat del Marc bàsic d’integritat és crear una infraestructura ètica que tingui per objecte salvaguardar la implantació d’una política de difusió i prevenció del codi com a eina per identificar i articular canals i procediments de resolució de dilemes ètics.

 

Aquest Marc bàsic té també l’objectiu de prevenir els riscos de conductes per a la integritat  institucional i els riscos de corrupció, per mitjà de l’establiment d’òrgans de garantia de l’efectivitat de l’esmentat codi i a través d’un procediment d’avaluació i rendició de comptes.

 

6.1 Política de difusió i prevenció

 

1.- L’Ajuntament de Cunit  desenvoluparà totes aquelles mesures que siguin necessàries per aconseguir un coneixement i interiorització del present codi entre totes les persones que es troben sotmeses a llur àmbit subjectiu d’aplicació.

 

2.- La difusió d’aquest codi ètic i de conducta es realitzarà a través del portal

 

 

de la transparència de l’Ajuntament i per a qualsevol altra mitjà que es consideri.

 

També es promouran periòdicament campanyes especifiques d’informació i programes de formació, jornades, trobades d’intercanvis de bones pràctiques o qualsevol altra activitat destinada al millor coneixement de l’abast i finalitat d’aquest Codi, adreçades tant als seus destinataris com a la ciutadania en el seu conjunt.

 

3.- La finalitat principal d’aquest codi ètic i de conducta és la de  prevenir i impedir l’aparició o reproducció de conductes no ajustades als valors ètics i normes de conducta, a l’efecte de millorar la infraestructura ètica de les institucions locals i aconseguir així un reforçament de la confiança ciutadana en aquests nivells de govern, en els seus representants i en el personal directiu.

 

4.- Accessòriament, en cas de detectar incompliments o actuacions divergents de la finalitat i objectius del codi ètic i de conducta, els òrgans de

garantia establerts en el present document podran fer ús de les atribucions que es recullen en aquest codi, amb la pretensió de restaurar la dignitat i prestigi de l’Ajuntament.

 

6.2  Determinació de canals i procediments

 

1.- L’Ajuntament de Cunit establirà una bústia electrònica, mitjançant un formulari, en el qual es puguin tramitar les consultes, problemes i dilemes o qüestions ètiques en relació amb l’aplicació dels valors, principis, normes de conducta i d’actuació, establerts pel present codi.

 

2.- Quan així es sol·liciti,  es garantirà la confidencialitat de les persones que formulin les consultes, dilemes o qüestions ètiques.

 

3.- Les propostes, recomanacions i informes que dicti l’òrgan de garantia no recolliran dades personals de les persones que formulin aquestes sol·licituds, llevat que per necessitat per resoldre l’assumpte s’hagin d’incloure-hi i sempre que no s’hagi exigit amb caràcter previ el manteniment de la confidencialitat. En qualsevol cas, es respectarà la legislació en matèria de protecció de dades personals.

 

3.- Les propostes, recomanacions i informes de l’òrgan de garantia s’han de dictar en un termini màxim d’un mes. Excepcionalment, es podrà escurçar aquest termini per raons d’urgència o quan la decisió sigui inajornable com a conseqüència d’una actuació administrativa, deliberació oportuna o de la necessitat de compondre un òrgan col·legiat.

 

2.- S’establirà també un canal d’alertes i denúncies sobre el possible incompliment dels principis i normes de conducta i d’actuació per part dels

 

subjectes a qui s’aplica aquest Codi, garantint l’anonimat, quan així ho sol·liciti qui les formuli, i assegurant-ne la confidencialitat.

 

L’Ajuntament protegirà les persones que comuniquin qualsevol incompliment,

per tal que pugui facilitar lliurement informació, sense que els seus drets i

interessos resultin afectats.

 

6.3 Òrgans de garantia del codi de conducta

 

1.- L’Ajuntament de Cunit disposarà d’una Comissió d’ètica pública, que serà l’òrgan de garantia responsable d’avaluar l’aplicació i de proposar el manteniment del codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Cunit.

 

2.- Si la complexitat del cas o la conveniència perquè hi hagi una doctrina o opinió general ho aconsellen, la Comissió podrà elevar aquestes consultes o qüestions ètiques a altres ens d’assessorament, perquè aquests emetin el seu parer mitjançant un informe.

 

3.- Aquesta opinió es comunicarà a l’Ajuntament i les seves interpretacions o propostes podran ser assumides pels òrgans de govern de l’Ajuntament.

Comissió d’ètica pública

 

 1. Les funcions de la Comissió d’ètica pública seran les següents:

 

 1. Impulsar la posada en marxa efectiva del Codi ètic i de conducta a través de les accions i mesures que siguin necessàries.

 

 1. Rebre propostes, observacions i suggeriments.

 

 1. Resoldre les consultes formulades pels càrrecs públics i per qualsevol altra instància en la seva aplicació.

 

 1. Rebre les queixes o denúncies, si escau, sobre possibles incompliments dels valors, principis o normes de conducta recollides al Codi i donar-los el tràmit que procedeixi.

 

 1. Establir indicadors per avaluar l’aplicació del Codi ètic i de conducta.

 

 1. Proposar les modificacions pertinents per a la millora del Codi ètic i de conducta i fixar el procediment per dur a terme les adaptacions necessàries.
 2. Elaborar una memòria anual de l’activitat i elevar-la per a la seva presentació al Ple municipal, previ informe de la Comissió de Govern.
 3. Revisar la informació publicada al Portal de Transparència.

 

 1. Disposar d’espais web per difondre la seva activitat que s’incorporarà al portal de transparència.

 

 1. Qualsevol altra funció que li reconeguin la resta d’articles.

 

La Comissió es reunirà quantes vegades es consideri necessari pel compliment de les seves funcions i, en tot cas, com a mínim dues vegades a l’any, prèvia convocatòria.

Les persones integrants de la Comissió d’ètica s’obliguen a guardar secret sobre tota la informació de la que hagin tingut coneixement durant l’exercici de les seves funcions; en particular, sobre els fets examinats, el contingut de les investigacions i decisions adoptades, així com sobre les dades de caràcter personal. Així mateix, no faran cap declaració pública o privada relacionada amb  l’anteriorment  expressat  i  sobre  els  procediments  en  curs  sobre els quals tinguin coneixement.

 

Les decisions finals sobre procediments ja tancats i notificats a la persona o

persones /es interessades es faran públiques mitjançant el Portal de la Transparència.

 

2.- La  Comissió d’ètica pública de l’Ajuntament de Cunit estarà integrada per:

 

–  Una persona externa, experta en ètica pública, de reconegut prestigi.

–  Un tècnic/a de l’ajuntament, expert en temes de transparència.

–  Secretari/ària de la Corporació, o jurista en qui delegui, a qui correspon la

secretaria de la Comissió.

 

La Comissió haurà de ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament

 

El mandat de les persones integrants de la Comissió serà per un termini de 4 anys.

 

La Comissió elaborarà un  reglament  de règim intern que concretarà  les seves funcions i la seva dinàmica de funcionament i que haurà de ser aprovat  pel Ple Municipal.

 

 

7.    Difusió del codi i adhesió individual

 

1.- Difusió del Codi

La difusió d’aquest Codi es realitzarà per qualsevol mitjà que es consideri i a través del portal de transparència de l’Ajuntament de Cunit. També es desenvoluparan campanyes específiques d’informació i programes de formació adreçades tant als destinataris d’aquest Codi com a la ciutadania en el seu conjunt.

 

2.- Adhesió individual

L’adhesió al present Codi per a tots els càrrecs públics a què es refereix l’article 2 haurà de ser expressa, individual i obligatòria, en el termini màxim de 15 dies des de la seva aprovació.

L’esmentada adhesió es formalitzarà a través de la corresponent declaració d’adhesió que figura en l’Annex d’aquest Codi.

Pel que fa a nous nomenaments o designació de càrrecs públics o assimilats, s’exigirà per a la seva presa de possessió haver subscrit prèviament l’adhesió individual al Codi.

Quan es tracti de càrrecs per als quals no es contempla un tràmit de presa de possessió, l’adhesió individual s’ha de dur a terme amb caràcter previ al nomenament.

Els documents formalitzats a l’efecte restaran sota la custòdia de la Secretaria General de l’Ajuntament de Cunit.

L’adhesió individual al codi implica l’assumpció del deure i l’ obligació plena del càrrec públic o assimilat de mantenir unes conductes i comportaments que s’hi ajustin, així com a la intenció i l’esperit dels valors, principis i conductes que s’estableixen al mateix.

8.    Règim sancionador

El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Disposicions addicionals

Primera.-  El que estableix aquest Codi s’entén sense perjudici de l’aplicabilitat directa i preferent dels principis ètics i regles de conducte recollits en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Segona .-  En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor del present codi, el Ple Municipal aprovarà, a proposta de la Comissió d’Ètica, el reglament de funcionament de la Comissió d’ètica de l’Ajuntament de Cunit.

 

Disposicions finals

 

Primera.- El Codi s’ha de revisar i actualitzar cada dos anys seguint el procediment administratiu previst per a la seva aprovació.

 

 

 

Segona.- El Codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de  l’Ajuntament de Cunit entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament, als 20 dies de la seva publicació en el BOPT. 

ANNEX.-   Declaració d’adhesió al Codi ètic i de conducte dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Cunit

 

Jo _______________________________________,amb NI_______________

 

DECLARO,

 

1.- Que disposo d’un exemplar del Codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Cunit aprovat per l’Ajuntament Ple el dia _______________________

 

2.-  Que soc coneixedor/a del seu contingut i m’adhereixo en tots els seus termes, comprometent-me al compliment dels principis i normes de conducta que conté.

 

3.-  Que contribuiré a la seva difusió i aplicació.

 

I perquè així consti, signo la present declaració a Cunit el dia ___ de _______________ de 20___

 

 

Signatura