Les Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels següents membres:

President:

  • Portaveu del Grup Municipal CIU

Vocals :

  • Portaveu del Grup Municipal socialista
  • Portaveu del Grup Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadania
  • Portaveu del Grup Municipal Guanyem Cunit
  • Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
  • Portaveu del Grup Municipal Partido Popular
  • Portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Entesa

Secretari:

  • El Secretari General de la Corporació o Funcionari en qui delegui.