Què cal tenir en compte i quins tràmits s’han de realitzar per iniciar el negoci? Segons el lloc on us interessi ubicar-lo, hi poden haver ordenacions urbanístiques que regulin i limitin el tipus d’establiments que es poden obrir a cada zona del municipi.

  • Comproveu la qualificació urbanística a:

Geoportal urbanístic

Abans de posar en marxa el negoci, s’ha d’efectuar el tràmit de legalització de les instal·lacions. Aquest és un acte previ a l’inici de qualsevol activitat empresarial ubicada en un local. En funció de les característiques de l’activitat i del local, correspon una tramitació o una altra.

També és imprescindible tramitar la taxa per la prestació de serveis d’intervenció de l’administració municipal d’activitats.

Per les activitats comercials amb superfície de venda igual o superior a 2.500 m2, cal tramitar la llicència comercial a la direcció general competent en matèria de Comerç de la Generalitat de Catalunya. L’atorgament d’aquesta llicència serà previ a la sol·licitud de la llicència d’obres. 

Les activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, han de sol·licitar un informe previ en matèria d’incendis. 

Si cal fer obres d’adequació a l’establiment, s’haurà de sol·licitar la corresponent llicència d’obres. Aquesta pot ser anterior o simultània a la tramitació de l’activitat.