El nou POUM de 2006 ha revisat la classificació del sòl vigent segons el planejament general de 1988, atenent als criteris de la Llei d’Urbanisme de Catalunya pel que fa als conceptes de sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.

La classificació atén a la hipòtesi de creixement demogràfic establerta, en funció de les relacions entre creixement de la població i ocupació del territori, per un costat, i de la relació entre demografia i capacitat dels serveis i equipaments públics, per un altre. També té en compte la preservació dels elements naturals del territori municipal i, més concretament, a les àrees agrícoles i forestals.

El nou POUM defineix els límits entre els sòls urbans i urbanitzables i els sòls no urbanitzables. El caràcter positiu amb què es regula el sòl no urbanitzable, equival a una política activa de protecció, manteniment i foment de les activitats. Aquest és un objectiu estratègic, de gran importància a mig i llarg termini, ja que ha de garantir l’equilibri entre el nucli urbà i el seu territori, i té implicacions decisives per a la qualitat de vida dels habitants. També corregeix les deficiències de sòl de caràcter agrícola i forestal que el fort desenvolupament dels sòls urbanitzats, al llarg de les dues dècades precedents, ha limitat visiblement. El sòl no urbanitzable resultant d’aquest revisió abasta tota la plana central agrícola i la major part dels boscos existents.

Tipus de sòl
Tipus de sòl m2 %
Sòl Urbà Construït 4.933.574 48,28
Sòl Urbà No Construït 186.152 1,82
Sòl Urbanitzable Programat 634.295 6,21
Sòl Urbanitzable No Programat 0 0
Sòl No Urbanitzable 3.999.116 39,14
Total 9.753.137 95,45
Sistema de Costes 464.894 4,55
Total municipi 10.218.031 100,00
Distribució dels espais lliures
Espais lliures C1 C2 C3 C4 Total
Superfície en m2 259.852 105.645 225.039 105.243 695.779
m2/habitant (28.000 habitants) 9 4 8 4 25
  • C1: Parc Natural
  • C2: Parc Urbà
  • C3: Jardí Urbà
  • C4: Altres espais lliures públics
Distribució del sòl urbà
Clau Tipus de sòl Superfície m2 %
1 Espais i jardins privats protegits 62.315 1,22
2 Casc urbà 35.904 0,70
3a Residencial plurifamiliar aïllat (1) 75.488 1,47
3b Residencial plurifamiliar aïllat (2) 400.440 7,82
3c Residencial plurifamiliar aïllat (3) 87.088 1,70
4a Residencial unifamiliar aïllat (1) 826.537 16,14
4b Residencial unifamiliar aïllat (2) 890.095 17,39
4c Residencial unifamiliar aïllat (3) 510.256 9,97
5 Hoteler/era 12.294 0,24
6 Comercial 43.795 0,86
7a Agrupacions unifamiliars 213.870 4,18
7b Agrupacions plurifamiliars 148.552 2,90
Total zones 3.306.636 64,59
A1 Viari 1.075.375 21,00
A2 Aparcaments 2.033 0,04
A3 Ferroviari 62.928 1,23
B Equipament sense ús definit 13.981 0,27
B1 Equipament docent 80.041 1,56
B2 Equipament sanitari – assistencial 22.085 0,43
B3 Equipament cultural i social 11.106 0,22
B4 Equipament administratiu 651 0,01
B5 Equipament serveis 36.091 0,70
B6 Equipament esportiu 57.192 1,12
B3/B5 Equipament cultural/serveis 5.535 0,11
B3/B4 Equipament cultural/administratiu 6.219 0,12
C1 Parc Natural 92.846 1,81
C2 Parc urbà 62.991 1,23
C3 Jardí urbà 189.574 3,70
C4 Altres espais lliures públics 91.593 1,79
F Habitatges dotacionals públics 2.821 0,06
Total Sistemes 1.813.062 35,41
Total Sòl Urbà 5.119.696 100