Les sessions ordinàries tindran lloc amb la periodicitat, dia i hora que s’estableix a continuació:

Règim de sessions ordinàries.

  1. Periodicitat: setmanal.
  2. Dia: els dimarts
  3. Hora: 13:00 hores*.

*Sens perjudici que per part de l’Alcaldia es pugui avançar o retardar la celebració de la sessió dins el mateix dia establert.