L’educació infantil és l’etapa educativa preobligatòria que s’imparteix als infants de 0 a 6 anys. S’organitza en dos cicles de tres cursos: primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys).

L’objectiu principal de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

S’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

Dins del primer cicle d’educació infantil, el municipi de Cunit compta amb la Llar d’Infants Municipal El Trenet, equipament educatiu que presta servei a les famílies del municipi amb infants entre els 0 i 3 anys. La Llar d’Infants Municipal El Trenet té com a principal objectiu proporcionar als infants situacions educatives que contribueixin al seu creixement personal mitjançant la possibilitat d’interactuar amb infants i adults a través dels diferents llenguatges d’expressió i comunicació. L’observació i descoberta del seu entorn més proper i l’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva integració a la societat esdevenen altres dels eixos pedagògics de l’equipament.

Per més informació de la Llar d’Infants Municipal El Trenet visiteu el següent enllaç