REGIDORIA DE TURISME I PATRIMONI

Regidor adscrit: Jaume Casañas Carballido, Primer Tinent d’Alcalde

 • Polítiques de promoció turística del municipis
 • Gestió de les infraestructures inherents a aquesta regidoria
 • Polítiques de promoció, conservació i difusió del patrimoni cultural i arquitectònics

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

Regidor adscrit: Jaume Casañas Carballido, Primer Tinent d’Alcalde

 • Ocupació via pública
 • Obres Públiques
 • Llicències d’obres
 • Control i inspecció del cost d’actuació, manteniment i urgències municipals
 • Gestió i control de neteja d’edificis municipals i de competència municipal
 • Control ordinari dels serveis de subministrament
 • Control ordinari del servei de manteniment de les instal•lacions dels edificis municipals
 • Brigada municipal

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

Regidor adscrit: Xavier Lorenzo Torres, Segon Tinent d’Alcalde

Hisenda Pública

 • Control dels comptes
 • Control de facturació
 • Control de la despesa
 • Gestió d’Intervenció
 • Servei de Tresoreria
 • Servei de Recaptació i Gestió Tributària
 • Servei de compres i subministraments
 • Pressupostos

Recursos Humans:

 • Polítiques de promoció i gestió dels recursos humans adreçades a la governança local i a la millora de l’administració pública
 • Gestió del patrimoni
 • Arxiu municipal
 • Assegurances

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

Regidor adscrit: Xavier Lorenzo Torres, Segon Tinent d’Alcalde

 • Policia Local
 • Protecció Civil
 • Coordinació del sistema de seguretat ciutadana
 • Implementació i control del pla de seguretat municipal.
 • Implementació i control del Pla de Protecció Civil
 • Coordinació, seguiment i control de la vigilància a les platges
 • Gestió i seguiment del Servei d’ambulàncies
 • Disseny i implementació de polítiques de proximitat

REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Regidora adscrita: Montserrat Cámara Casañas, Tercer Tinent d’Alcalde

 • Gestió dels programes de foment i formació ocupacional
 • Borsa de treball
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

REGIDORIA DE CULTURA I FESTES

Regidora adscrita: Montserrat Cámara Casañas, Tercer Tinent d’Alcalde

 • Promoció i difusió cultural i de les tradicions
 • Promoció i protecció de les Festes populars i tradicionals
 • Organització d’esdeveniments culturals i festius
 • Política lingüística
 • Gestió de les polítiques de suport a les entitats i col•lectius culturals
 • Biblioteca municipal

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

Regidora adscrita: Montserrat Cámara Casañas, Tercer Tinent d’Alcalde

 • Assistència social i primària
 • Atenció a la infància
 • Suport a les famílies
 • Gestió del suport a les entitats i col•lectius de caire social
 • Cooperació, solidaritat i ajudes humanitàries
 • Transport adaptat
 • Gestió del SAD
 • Relacions amb els Centres Geriàtrics
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

Regidor adscrit: J.Manuel Cabada Juez, Quart Tinent d’Alcalde

Medi Ambient:

 • Gestió dels residus
 • Sostenibilitat mediambiental
 • Desenvolupament i implementació de l’Agenda‐21
 • Gestió i control de platges
 • Control de la jardineria i neteja viària
 • Impuls de les energies renovables
 • Formació en energies renovables i sostenibilitat
 • Servei meteorològic
 • Qualitat ambiental
 • Promoció d’accions, activitats i jornades de sensibilització mediambiental
 • Obtenció de les certificacions mediambientals
 • Planificació, implementació i control del Pla d’eficiència energètica
 • Planificació, implementació i control del Pla especial d’antenes i telefonia mòbil
 • Control de l’impacte i evolució del Parc Energètic de Foix
 • Control de la contaminació visual i acústica
 • Control de la salubritat pública
 • Disseny i implementació de polítiques adreçades a la recuperació dels Recursos agraris sostenibles
 • Llicències d’activitats
 • Mobilitat i transports públics
 • Control ordinari de l’enllumenat públic
 • Gestió i control del servei del cicle integral de l’aigua
 • Gestió integral de platges.
 • Llicències i permisos de fires i d’activitats al front marítim
 • Desenvolupament i gestió d’iniciatives per la dinamització i aprofitament del front marítim.

 Habitatge:

 • Polítiques de promoció i accés a l’habitatge

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA

Regidor adscrit: David Marquínez, Cinquè Tinent d’Alcalde

 • Polítiques de promoció de l’economia sostenible
 • Suport als emprenedors
 • Promoció de l’activitat econòmica del municipi en mercats estrangers.
 • Estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació en matèria de promoció econòmica del municipi.
 • Foment de noves activitats econòmiques
 • Polítiques de foment i impuls a l’activitat econòmica i empresarial

 

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Regidor adscrit: David Marquínez, Cinquè Tinent d’Alcalde

 • Polítiques de foment i promoció de la participació ciutadana
 • Polítiques de foment i promoció de l’associacionisme
 • Polítiques de cohesió social i ciutadana
 • Servei de Voluntariat
 • Establiment de criteris generals de suport a entitats i col•lectius
 • Gestió del suport al col•lectius no adscrits a cap àrea

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES

Regidor adscrit: David Marquínez, Cinquè Tinent d’Alcalde

 • Promoció, foment i gestió de les TIC en la gestió municipal i accés de la Ciutadania
 • Serveis informàtics
 • Gestió dels processos
 • Finestreta electrònica

REGIDORIA DE GENT GRAN, IGUALTAT I DONA

Regidora adscrita: M. Ines Garcia Diaz

 • Assistència i suport a la tercera edat
 • Gestió del suport a les entitats i col•lectius de gent gran
 • Dinamització del col•lectiu de gent gran
 • Actuacions de foment de l’equitat social
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

REGIDORIA DE PROTECCIÓ D’ANIMALS

Regidora adscrita: M. Ines Garcia Diaz

 • Gossera municipal
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

Regidora adscrita: M. Ines Garcia Diaz

 • Coordinació amb el Centre d’Assistència Primària
 • Foment de la salut
 • Cementiri
 • Gestió dels equipaments comunitaris
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

REGIDORIA D’ESPORTS

Regidora adscrita: Yolanda Sánchez Monterrubio

 • Gestió de les infraestructures esportives
 • Promoció de l’esport
 • Gestió de les polítiques de suport a les entitats, col•lectius i clubs esportius

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

Regidora adscrita: Yolanda Sánchez Monterrubio

 • Assistència i suport als centres educatius públics del municipi
 • Gestió de les Llars d’Infants Municipals
 • Programes de promoció i suport educatiu a famílies de fills i filles en edat Escolar
 • Gestió de les polítiques de suport a les entitats i col•lectius educatius
 • Gestió de l’Escola municipal de formació Dolors Paul
 • Escola de música municipals
 • Actuacions de col•laboració amb serveis complementaris a l’educació
 • Gestió de les infraestructures inherents a la regidoria

REGIDORIA DE JOVENTUT

Regidora adscrita: Yolanda Sánchez Monterrubio

 • Pla Local de Joventut
 • Promoció i suport a les entitats i col•lectius de joves
 • Programació i implementació de polítiques transversals de joventut, incloent el centre d’educació secundaria
 • Assessorament i suport al jovent
 • Gestió del suport a les entitats i col•lectius joves
 • Foment i recolzament del voluntariat en els àmbits competencials de la regidoria

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

Regidora adscrita: Beatriz Luque Rodríguez

 • Polítiques d’atenció als consumidors i usuaris
 • Polítiques de foment i impuls a l’activitat econòmica, comercial i empresarials
 • Polítiques de dinamització del comerç local (empresa comercial i de serveis)
 • Activitats firals