Les persones interessades poden presentar a l’OAC de l’Ajuntament els escrits, sol·licituds i comunicacions adreçats als òrgans de l’Administració general de l’Estat, de l’Administració de la Generalitat o de les entitats de dret públic vinculades o dependents d’ambdues. Així com també tota aquella documentació adreçada a Administracions d’altres Comunitats Autònomes i d’altres ens locals.

La data del registre d’entrada de l’Ajuntament de Cunit serà plenament vàlida a efectes del còmput de terminis. L’OAC s’encarregarà de trametre la documentació registrada.

Per tal de poder realitzar aquest tràmit cal adreçar-se a l’OAC amb la documentació que s’ha de registrar i emplenar una instància genèrica especificant l’Administració i l’adreça a la que vol remetre la seva sol·licitud.