L’Alcalde és el/la  President/a de la Corporació , i tindrà les competències assenyalades en l’article 21 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local i en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, llevat de les que pugui delegar o desconcentrar en la Junta de Govern Local o en el Ple.

COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA

 • Dirigir el govern i l’administració municipal
 • Representar a l’Ajuntament
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte en els supòsits previstos a la Llei i a la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualsevol altres òrgans municipals quan així s’estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb el vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals
 • Dictar bans
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dintre dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, excepte les contemplades a l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i passar comptes; tot això d’acord amb allò que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques del personal de la Corporació
 • Exercir com a cap superior de tot el personal i acordar el seu nomenament, la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri.
 • Exercir com a cap de la Policia Municipal
 • L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte a aquest en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per promoure al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’Alcaldia
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament
 • Nomenament dels Tinents d’Alcalde
 • Aquelles altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les Comunitats Autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.