Amb la finalitat de vetllar pel compliment dels objectius del projecte i per a la conservació i millora del recinte d’horts el febrer de 2016 s’aprova la     constitució de la Comissió dels Horts com a espai estable de participació.

Composició 

Membres permanents:

  Responsables polítics i tècnics de:

Medi Ambient i sostenibilitat

Participació ciutadana

Hortolans del recinte d’horts de l’Era de Cal Marquès :

Representant grup 1 – Jubilats i pensionistes

Representant grup 2-  Persones aturades

Representant grup 3-  Ciutadania en general

En funció de les  actuacions que es  treballin, podran participar en la Comissió els responsables polítics i experts o tècnics que es considerin necessaris. Imatge de Comissió dels horts 2

Funcions i objectius

Ser un espai d’intercanvi i treball entorn:

  • L’ús adequat de les parcel·les i del recinte hortícola.
  • El compliment del maneig dels horts segons les pràctiques de l’agricultura ecològica
  • La proposta de documents o guies de bones pràctiques en relació a l’ús les tasques desenvolupades en els horts.
  • L’impuls d’accions per donar a conèixer i generar una opinió pública favorable a aquest projecte d’horticultura ecològica.
  • Facilitar la relació entre les persones usuàries de les parcel·les
  • Potenciar la introducció de varietats hortícoles locals.
  • L’aclariment dels dubtes que sorgeixin de la interpretació de les normes d’ús dels horts.
  • Resoldre problemàtiques que no siguin incloses en la normativa i fer propostes de millora.
  • Qualsevol altre que se li atribueixi pels òrgans competents, en el desenvolupament d’aquesta ordenança.