Les sessions, de les Comissions Informatives, que tindran lloc a les 13:00 hores, poden ser:

  1. Ordinàries, les convocades amb aquest caràcter per part de la Presidència. Entre la convocatòria i la sessió hauran de transcórrer, com a mínim, 2 dies hàbils.
  2. Extraordinàries, convocades per la Presidència, per ella mateixa o a petició d’una quarta part dels seus membres. També es requereix que entre la convocatòria i la sessió transcorrin com a mínim 2 dies hàbils.
  3. Extraordinàries i urgents. En aquest cas, no caldrà que entre la convocatòria i la sessió transcorri el termini de 2 dies hàbils, però és imprescindible que els seus membres ratifiquin, en el primer punt de l’ordre del dia, la urgència, amb el vot a favor de la majoria absoluta del nombre legal.