La LLei Orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, introdueix el concepte de “periodo medio de pago” com a expressió del temps de pagament o retràs en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d’acord amb una metodologia comuna.

El  “periodo medio de pago” (PMP) definit en el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte  al període legal de pagament establert en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Així doncs, a partir del 2n trimestre del 2018 es canvia la metodologia del càlcul del PMP de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de reforçar el compliment de la normativa europea en matèria de lluita contra la morositat.

La nova metodologia no modifica el termini màxim de pagament a proveïdors, que continua sent de 30 dies, sinó que el canvi ve en la data d’inici del còmput dels terminis (fins ara es produïa des dels 30 dies següents a la data d’entrada de les factures), que correspondrà amb els dies naturals transcorreguts des de:

  1. La data d’aprovació de les certificacions d’obres fins la data de pagament material per part de l’Administració.
  2. La data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els bens entregats o serveis prestats, fins la data de pagament material per part de l’Administració.
  3. La data d’entrada de la factura en el registre administratiu en els supòsits en els quals no resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació dels bens o serveis prestats o bé la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.

Tenint en compte tots els antecedents exposats, el PMP corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2018 és el següent:

Any Tipus Període Període Estat Data P.M.P. R.O. Pagades R.O. Pendents Total Pagaments Total Pendents
2018 Trimestral 03 vigent 30/09/2018 33,15 43,29 16,64 1.579.322,98 971.100,03