Què s’entén per Polítiques de Promoció Econòmica Local

La Promoció Econòmica Local es pot definir com aquella política pública que té com a objectiu afavorir un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals, i que, mitjançant l’aprofitament dels recursos existents en un territori i la cooperació entre l’àmbit públic i el privat, és capaç d’estimular i fomentar el seu creixement econòmic, creant ocupació i millorar la qualitat de vida i el benestar social de les poblacions locals.