Correspon a la Junta assessorar l’alcalde en qüestions d’ordre del Ple municipal, donar la seva opinió sobre assumptes de competència municipal o supramunicipal, i assessorar l’Alcaldia, sense que la seva opinió tingui caràcter vinculant.

La Junta Municipal de portaveus té una doble naturalesa jurídica:

  • Naturalesa assessora consultiva: En aquest cas es reunirà a instància de l’Alcaldia per saber l’opinió dels diferents grups sobre temes de la ciutat.
  • Naturalesa anàloga a les comissions informatives. En aquest cas tindrà com a funció l’estudi, l’elaboració d’informe o de proposta de totes les mocions incloses a les sessions plenàries. Quan actua amb caràcter anàleg a les comissions informatives, serà preceptiva l’assistència del/de la Secretari/ària, que actuarà amb veu però sense vot, i aixecarà acta de la reunió. Serà convocada per l’alcaldia.
  • La Junta de Portaveus podrà emetre informes, recomanacions i declaracions que posin de manifest el posicionament dels diferents grups municipals.

La Junta de Portaveus es reunirà periòdicament i sempre 48 hores abans de la celebració de la Comissió Informativa.