En aquest extens apartat s’aglutinen tots els elements geogràfics que conformen les característiques de l’entorn natural del terme municipal, que serveix de base i condiciona d’alguna manera l’activitat humana sobre el medi.

Així la conjunció de la situació geogràfica, l’orografia, geomorfologia de la zona i la climatologia conformen la base territorial sobre la qual s’assenta una vegetació adaptada al medi, condicionada per l’activitat humana i es desenvolupa una fauna determinada. El conjunt de tots aquests elements formen el medi físic de Cunit i que juntament amb l’activitat humana i com la ma de l’home el condiciona, el modela i el transforma dona lloc al paisatge de Cunit, entès com la simbiosi entre medi natural i activitat humana, originant un paisatge  característic, lleugerament diferenciat dels municipis  del voltant, caracteritzat per un mosaic agroforestal amb una notable pressió urbana sobre l’entorn.

Imatge de L'entorn natural 3
Ortofotomapa del terme de Cunit. Font: ICC

De manera separada s’analitzaran dins d’aquest apartat, cadascun dels factors geogràfics que conformen el medi físic, i desprès la conjunció de tots ells que se sintetitza en el paisatge de Cunit. Els elements que conformen el medi físic els diferenciem en el següents àmbits:

Imatge de L'entorn natural 4