Les Comissió Informativa estarà integrada pels següents membres:

President:

  • Portaveu del Grup Municipal Impulsem Cunit

Vocals :

  • Portaveu del Grup Municipal Socialista
  • Portaveu del Grup Municipal Impulsem Cunit
  • Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
  • Portaveu del Grup Municipal Cuidadanos de Cunit
  • Portaveu del Grup Municipal En Comú Podem

Secretari:

  • El Secretari General de la Corporació o Funcionari en qui delegui.