Durant els anys 2004 – 2006, l’Ajuntament de Cunit ha tramitat la revisió del Pla General de Cunit.

El fort creixement del municipi exigia que l’Ajuntament hagués de fer, any rere any, un gran esforç en recursos econòmics i humans per a garantir els serveis que necessita la població. Calia, doncs, reordenar el territori i decidir els usos del sòl: on ubicar habitatges, on construir equipaments i edificis públics, on situar zones verdes i zones d’esbarjo per a la infància, espais lúdics i d’oci, etc.

D’acord amb la legislació, els treballs del POUM van comptar amb un Programa de Participació Ciutadana per tal de garantir els drets d’iniciativa, informació i participació de la ciutadania de Cunit en el procés de planejament i de gestió. Es van desenvolupar diverses fases de participació en forma de rodes de premsa informatives, elaboració i publicació de material divulgatiu, tramesa de les propostes a tots els cunitencs i cunitenques, tallers de participació ciutadana, exposicions, publicacions en web, creació d’una oficina d’informació i atenció del POUM, etc.

El POUM es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament el 2 d’agost de 2005 i va estar en exposició pública perquè les persones interessades poguessin examinar-lo i presentar-hi suggeriments i/o reclamacions fins al 17 d’octubre de 2005, aprovant-se provisionalment pel Ple de l’Ajuntament l’11 de maig de 2006.

L’aprovació definitiva l’ha efectuat la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona amb data 7 de setembre de 2006 i fou condicionada a la presentació d’un Text Refós. El Text Refós fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament amb data 8 de novembre de 2006. L’aprovació definitiva d’aquest Text Refós fou aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona amb data 30 de novembre de 2006, i publicat en el DOGC núm. 4869 de data 25 d’abril de 2007.

POUM

Web POUM

Registre de planejament urbanístic de Catalunya