Juntes de govern

La Junta de Govern Local estarà formada per l’alcalde/essa i un nombre de membres que no podrà excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de dret de l’Ajuntament.

Amb independència del nombre de membres de ple dret que constitueixin formalment la Junta de Govern Local, l’alcaldia podrà nomenar i autoritzar altres regidors/es puguin assistir a les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter d’observadors, tindran veu, però no vot i en cap cas tindran la consideració de membres de ple dret de la Junta de Govern Local.

El càrrec de membre de la Junta de Govern Local és voluntari. L’alcalde/essa podrà destituir i nomenar membres de la Junta de Govern Local en qualsevol moment, sense cap altre requeriment que comunicar-ho formalment a la persona afectada.

El decrets de cessament i nomenament de membres de la Junta de Govern Local tindran efectes des de el dia següent a la comunicació a la persona interessada. De qualsevol modificació en la composició de la Junta de Govern Local, se’n donarà compte a la pròpia Junta de Govern i al Ple de la Corporació. En cas que en el decret de nomenament es deleguessin competències pròpies de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local, també es publicarà en el BOP i en el tauler d’anuncis als efectes legals oportuns.

La Junta de Govern Local per a l’exercici de les serves competències resolutòries, funcionarà en règim de sessions ordinàries de periodicitat establerta, sessions extraordinàries i sessions extraordinàries i urgents.

Les sessions ordinàries tindran lloc amb la periodicitat, dia i hora que s’estableix a continuació:

Règim de sessions ordinàries.

  1. Periodicitat: Setmanal.
  2. Dia: dimarts.
  3. Hora: 13:00 hores.

En cas que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local coincideixi amb el Ple ordinari, aquesta es traslladarà al dilluns següent en la mateixa condició d’ordinària.

Les sessions de la Junta de Govern Local no seran públiques, sense perjudici que a més dels seus membres legals, del/de la secretari/ària i de l’/la interventor/a puguin assistir els caps de servei o personal funcionari per fer les explicacions que calguin sobre determinats temes.

Per a la vàlida constitució de la sessió de la Junta de Govern Local es requereix l’assistència de la tercera part del nombre legals dels seus membres. La Junta de Govern Local en la primera sessió que tingui lloc després de la constitució del nou Ajuntament, haurà de constituir-se formalment i acceptar les competències que l’Alcaldia o el ple municipal li deleguin. La delegació de les competències s’haurà de realitzar expressament assenyalant les matèries a les quals es refereix, i s’haurà de publicar en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. La constitució formal de la Junta de Govern Local s’haurà de fer dins dels deu dies hàbils següents a la celebració del ple constitutiu .

La convocatòria de la Junta de Govern Local serà decidida lliurement per l’alcalde/essa i tindrà en compte les normes de periodicitat i l’horari establerts.

La convocatòria i l’ordre del dia de la Junta de Govern Local seran tramesos als seus membres, amb una antelació de vint-i-quatre hores, com a mínim. En cas d’urgència no serà necessari fer per escrit la convocatòria i l’ordre del dia, n’hi haurà prou amb convocatòria, telefònica, telegràfica o telemàtica.

Els assumptes que s’hagin d’incloure a l’ordre del dia hauran de figurar a la Secretaria General amb dos dies hàbils d’antelació, com a mínim, al dia de la sessió.

Qualsevol membre de la Junta de Govern Local pot proposar l’adopció d’acords que no constin a l’ordre del dia, per raó d’urgència. L’apreciació de la urgència correspondrà a l’alcalde/essa.