EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS DE NAIXEMENTS-MATRIMONIS-DEFUNCIONS INSCRITS EN EL REGISTRE CIVIL DE CUNIT

1- Per l’expedició de certificats literals de naixement inscrits en el Registre Civil de Cunit, hauran d’aportar el llibre de família i especificar si es pel DNI.

2- Per l’expedició de certificats de matrimoni inscrits en el Registre Civil de Cunit, hauran de presentar el llibre de família.

3- Per l’expedició de certificats literals de defunció inscrits en el Registre Civil de Cunit, hauran d’aportar la data de defunció.