Les competències de la comissió especial de comptes estan regulades a l’article 60 del Reglament Orgànic Municipal (ROM)

L’examen, estudi i informe del compte general de l’Ajuntament  format per la Intervenció de Fons i rendit per l’alcalde/essa, el qual estarà integrat pel de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents i els de les societats mercantils el capital de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat  local.