Constitució de l’Associació

Una associació és una agrupació de persones, un mínim de tres, que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària amb una finalitat compartida per aconseguir uns objectius comuns.

Poden crear una associació les persones físiques majors d’edat i menors emancipades, les persones jurídiques privades i públiques, les persones menors d’edat (quan es tracti d’associacions juvenils) i els representants de les persones esmentades.

El primer pas per a constituir l’associació és fer una reunió dels membres fundadors per a redactar l’acta fundacional i els estatuts.

  • Acta fundacional

L’acta fundacional és el document privat amb el qual es formalitza l’associació. Mitjançant aquest document les persones sòcies fundadores acorden la constitució de l’associació, aproven els estatuts i elegeixen la Junta directiva.

Les dades que ha d’incloure aquest document són: nom, cognom, DNI, domicili i signatura de totes les persones sòcies fundadores, així com el lloc i la data.

En aquest enllaç trobareu un model d’acta fundacional, a mode de guia.

  • Estatuts

Els estatuts són les regles fonamentals del funcionament d’una Associació.

Tot i no posseir el caràcter de norma jurídica, són vinculants per a les persones sòcies, i han de servir a les finalitats proposades en la seva constitució.

Les dades mínimes que s’han d’incloure en aquest document són les següents:

– Denominació

– Domicili

– Finalitats i activitats que es proposa realitzar

– Àmbit territorial

– Òrgans de govern i forma d’administració

– Admissió i pèrdua de la qualitat de soci/sòcia

– Drets i deures dels associats i règim disciplinari

– En les associacions en què col·laboren persones en règim de voluntariat, els mecanismes de participació   d’aquestes.

– Procediment de modificació dels estatuts

– Patrimoni fundacional (si existeix)

– Destinació del patrimoni en la seva dissolució.

Podeu trobar en aquest enllaç en l’apartat “Documentació” diferents models d’estatuts, a mode de guia.

Inscripció al Registre General de Dret d’Entitats Jurídiques

Cal tenir en compte que, encara que una associació adquireix responsabilitat jurídica des del moment en que es firma l’acta fundacional, per tal de legalitzar la nostra associació, cal sol·licitar la inscripció en el registre d’associacions que li correspongui d’acord amb el seu àmbit d’actuació.

El Registre General de Dret d’Entitats Jurídiques porta el registre de les associacions de règim general.

D’altres tipus d’ associacions com les polítiques, religioses, esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals) tenen els seus registres específics.

Les entitats i associacions esportives ho han de fer al Registre d’Entitats Esportives (REE) adscrit al Consell General de l’Esport.

Els passos per registrar-se en el Registre General de Dret d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya són els següents:

– Fer la sol·licitud per inscriure l’associació

– Documentació necessària:

Estatuts: datats, i signats a cada pàgina per totes les persones sòcies fundadores, o com a  mínim, per presidència i secretaria.

Acta fundacional: signada per totes les persones sòcies fundadores.

Document amb les fotocòpies dels DNI, NIE, passaports o permisos de residència de totes les sòcies fundadores.

  • Obtenció del NIF

Un cop l’associació estigui inscrita al Registre d’Associacions,  es pot  donar d’alta l’entitat al cens de contribuents del Ministeri d’Hisenda, tramitant el NIF de l’entitat.

El NIF és un document necessari per tal de poder iniciar l’activitat econòmica de l’associació, per exemple per poder rebre factures,  obrir un compte corrent, demanar subvencions, contractar serveis, entre d’altres.

La documentació que cal presentar presencialment o telemàticament a Hisenda és la següent:

  • Resolució favorable d’inscripció al Registre d’associacions
  • Original i còpia dels Estatuts
  • Original i còpia de l’Acta fundacional
  • Original i còpia del DNI/NIF del representant legal de l’entitat (president/presidenta)

La declaració censal (model 036), que trobareu al web de l’Agència Tributària.

Normativa aplicable

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques