Correspon a l’alcalde/essa convocar totes les sessions del Ple. A la convocatòria de les sessions s’adjuntarà l’ordre del dia de tots els assumptes, suficientment detallats, i els esborranys de les actes de la sessió o sessions anteriors que hagin de ser aprovades.

En les sessions extraordinàries no poden tractar-se altres qüestions que les incloses en l’ordre del dia.

No es convocarà sessió ordinària quan no hi hagi punts de l’ordre del dia o quan la seva escassa entitat no aconselli la celebració del Ple. L’alcalde/essa, prèvia consulta a la Junta de Portaveus i notificació a la Junta de Govern Local, podrà deixar de convocar sessions durant els mesos que coincideixin amb les períodes de vacances.

Les sessions plenàries es convocaran, almenys, amb dos dies hàbils d’antelació, llevat de les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter d’urgent, la convocatòria de les quals amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel Ple.

La documentació íntegra dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que hagi de servir de base al debat, i si escau, a la votació, haurà d’estar a disposició dels regidors i de les regidores, des del mateix dia de la convocatòria, a la Secretaria de la Corporació.

Tant en les sessions ordinàries com en les extraordinàries, a petició de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, es podran incloure mocions dels diferents grups municipals. A la resta de les sessions extraordinàries del ple no es podran incloure mocions. També es podran debatre i votar les mocions dels diferents grups municipals a les sessions ordinàries encara que no estiguin incloses a l’ordre del dia sempre que, com la resta dels supòsits, se’n declari prèviament la urgència mitjançant el vot a favor de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.