El Centre de formació d’adults Dolors Paul és un equipament educatiu de titularitat municipal. L’oferta formativa de l’escola s’adreça a persones que volen formar-se culturalment, acadèmicament o bé rebre una formació bàsica que els permeti fer front als reptes de la societat actual.

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.

També hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació si es troben en alguna de les situacions següents:

  • Tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari.
  • Es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball.
  • Són esportistes d’alt rendiment.

El CFA Dolors Paul compta amb el reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal d’impartir els ensenyaments inicials (formació instrumental), la formació bàsica (Educació Secundària Obligatòria), cursos de català, castellà i anglès (nivells inicials), curs de COMPETIC (nivells1,2,3) tots ells definits des del Departament d’Educació, amb relació a la formació de persones adultes. Tanmateix, disposa de l’autorització per part de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats per a desenvolupar els cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior.

El CFA Dolors Paul municipal esdevé centre de suport de l’IOC per al curs de graduat en educació secundària. D’aquesta manera, l’ensenyament a distància s’ha incorporat dins l’estructura del centre, oferint així un suport de proximitat a l’alumnat que opta per cursar els seus estudis de forma no presencial. Poden accedir a l’Institut Obert de Catalunya totes les persones que volen estudiar de manera no presencial i tenen més de 18 anys. També hi poden estudiar les persones que tenen entre 16 i 18 anys i viuen a l’estranger o lluny d’un centre d’ensenyament, tenen una discapacitat, pertanyen a un col·lectiu especial (esportistes d’alt rendiment, músics, etc.), o reuneixen altres circumstàncies a valorar per la direcció del centre o el Departament d’Educació.

D’altra banda, el CFA Dolors Paul també esdevé centre col·laborador del projecte ACTIC. L’ACTIC és la certificació acreditativa dels coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals. Aquesta certificació permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades.

Recentment, s’ha atorgat al CFA Dolors Paul l’administració de  l’AULA MENTOR CUNIT  reconeguda pel Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es tracta d’una proposta de formació oberta, flexible i a distància, dirigida a persones adultes i amb una oferta formativa de cursos organitzats per àrees i dissenyats amb l’objectiu de millorar les competències personals i professionals dels destinataris d’aquesta modalitat d’aprenentatge.

Dades del centre

CFA Dolors Paul

C/ de la Creueta, s/n mapa

Telf. 977 674 601

direccioef@cunit.cat

Per a més informació sobre el CFA Dolors Paul podeu visitar el següent enllaç