De conformitat amb el que estableix l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,

ANTECEDENTS

PRIMER. El que disposa el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’Administració d’aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent des del 9 de març de 2018.

Així, segons estableix l’article 198.4  de la Llei de Contractes del Sector Públic:

L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obres o dels documents que acreditin la conformitat amb el disposat en el contracte dels bens entregats o els serveis prestats.”(…)

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l’Administració ha d’abonar al contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

“ (…)
Sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210 i en l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei.

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d’interessos no s’iniciarà fins que hagin transcorregut trenta dies des de la data de la correcta presentació de la factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent abonament.”

SEGON. S’acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.

En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natural, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix.

TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda.

LEGISLACIÓ APLICABLE

– Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

A la vista d’això, aquesta tresorera, juntament amb la intervenció, emet el següent,

I N F O R M E

Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l’entitat local, en la qual s’especifica el nombre i quantia de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.

L’Informe trimestral contempla la següent informació:

  1. Pagaments realitzats en el trimestre.
  2. Interessos de demora pagats en el trimestre.
  3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
  4. Factures no tramitades després de 3 mesos.

 1. Pagaments realitzats en el trimestre

Pagaments realitzats en el trimestrePeríode mig pag. (PMP) (dies)Pagaments realitzats en el trimestre
Dintre període legal pagamentFora període legal pagament
Núm. Pagam.Import totalNúm. Pagam.Import total
Bens corrents i Serveis45363463.196,213301.045.244,00
Inversions Reals351024.288,0847.595,92
Altres Pagaments operacions comercials1861.999,642150,61

 

Operacions pendents aplicar a Pressupost00000
Total44379489.483,933361.052.990,53

 

2. Interessos de demora pagats en el trimestre.

Interessos de demora Interessos de demora pagats en el període
Núm. Pagam.Import total
Bens corrents i Serveis00
Inversions Reals0         0
Total

 

 3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestrePeríode mig del pendent de pag. (PMPP) (dies)Pendents de pagament a final de trimestre
Dintre període legal pag. al final del trimestreFora períodeo legal pag. al final del trimestre
Núm. operacionsImport totalNúm. operacionsImport total
Bens corrents i Serveis75112451.467,2563199.175,62
Inversions Reals33313.110,2438.965,91
Altres pag.pendents operacions comercials5220,7212.074,51
Operacions pendents aplicar a Pressupost468294.606,384085.840,53

 

Total68199559.184,59107296.056,57

 

4. Factures no tramitades després de 3 mesos

DepartamentNIF TercerDescripcióData Reg.Data Confor.Dies no tràmitImport fac.Motiu No Estat actual
      tramitació 
Mobilitat i Seguretat Ciutada.A79707345FEBRER – CONSUM COMBUSTIBLE I PEATGES PROT CIVIL19/03/201827/03/2018103166,13Pendent informe del tècnic responsableInformada i pendent d’aprovar
Nº de factures de Mobilitat i Seg.Ciutadana: 1, amb import total 166,13    
Noves TecnologiesB61943809LLICENCIA I ASSESSORAMENT INVENTATC 201825/01/201820/03/20181561.452,00Pendent informe del tècnic responsablePendent
A50878842SUSCRIPCIÓ MANTENIMENT APLICATIU GESTIONA09/02/201815/03/20181411.357,78Demora entrega informe tècnicAprovada en data 5/07/2018
A08668022SERVEIS TECNICS TRASLLAT A EDIFICI POLICIA LOCAL12/03/2018110440,17Pendent conformitatPendent
A08668022XARXA WIFI BIBLIOTECA12/03/201813/06/20181101.210,00Demora entrega informe tècnicAprovada en data 6/07/2018
A08668022TIRADA DE FIBRA MONOMODE ESPAI ASSOCIATIU -AJUNTAM12/03/201813/06/2018110955,71Pendent informe del tècnic responsableInformada i pendent d’aprovar
B85294916RENOVACIO DOMINI TURISMECUNIT.ORG27/03/201811/04/20189515,72Demora entrega informe tècnicAprovada en data 6/07/2018
         Nº de factures de Noves Tecnologies: 6, amb import total 5.431,38     
UrbanismeB62465141ADQUISICIO MATERIAL DIVERS PER BRIGADA07/02/2018143291,14Pendent conformitatPendent
A08865586REPARACIÓ VEHICLE BRIGADA.TUB TERMOSTAT02/03/2018120171,65Fra. DuplicadaAnul·lada 18/07/2018
B59357707FEBRER – INHUMACIÓ, GESTIÓ I ELIMINACIÓ RESIDUS08/03/2018114571,85Fra. DuplicadaAnul·lada 25/07/2018
A2830348501/10-31/12/17 MANTEN ASCENSOR PZ CATALUNYA SN12/03/201814/06/2018110242,96Demora entrega informe tècnicAprovada en data 5/07/2018
B62465141ADQUISICIO MATERIAL DIVERS PER BRIGADA22/03/2018100555,63Pendent conformitatPendent
Nº de factures de Urbanisme: 5, amb import total 1.833,23      
CulturaG43725399ACTUACIO “CHIRIGOTAS” CARNAVAL CUNIT 201828/03/201894300,00Pendent conformitat responsablePendent
Nº de factures de Cultura: 1, amb import total 300,00      
EsportsG28029643GENER – DRETS AUTOR  CEM JONCS30/01/201816/02/2018151268,11Demora entrega informe tècnicAprovada en data 6/07/2018
U87718094GENER – DRETS AUTOR CEM JONCS30/01/201816/02/2018151317,01Pendent informe del tècnic responsablePendent
A60034733ASSISTENCIA TECNICA EN OBRA CEM JONCS02/03/201806/03/2018120213,93Demora entrega informe tècnicAprovada en data 6/07/2018
Nº de factures de Esports: 3, amb import total 799,05      
         
Nº FACTURES16TOTAL 8.529,79