De conformitat amb el que estableix l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,

ANTECEDENTS

PRIMER. El que disposa el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’Administració d’aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent des del 9 de març de 2018.

Així, segons estableix l’article 198.4  de la Llei de Contractes del Sector Públic:

L’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obres o dels documents que acreditin la conformitat amb el disposat en el contracte dels bens entregats o els serveis prestats.”(…)

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l’Administració ha d’abonar al contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

“ (…)
Sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210 i en l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei.

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d’interessos no s’iniciarà fins que hagin transcorregut trenta dies des de la data de la correcta presentació de la factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent abonament.”

SEGON. S’acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.

En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natural, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix.

TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda.

LEGISLACIÓ APLICABLE

– Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

A la vista d’això, aquesta tresorera, juntament amb la intervenció, emet el següent,

I N F O R M E

Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l’entitat local, en la qual s’especifica el nombre i quantia de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.

L’Informe trimestral contempla la següent informació:

  1. Pagaments realitzats en el trimestre.
  2. Interessos de demora pagats en el trimestre.
  3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
  4. Factures no tramitades després de 3 mesos.

 1. Pagaments realitzats en el trimestre

Pagaments realitzats en el trimestre Període mig pag. (PMP) (dies) Pagaments realitzats en el trimestre
Dintre període legal pagament Fora període legal pagament
Núm. Pagam. Import total Núm. Pagam. Import total
Bens corrents i Serveis 45 363 463.196,21 330 1.045.244,00
Inversions Reals 35 10 24.288,08 4 7.595,92
Altres Pagaments operacions comercials 18 6 1.999,64 2 150,61

 

Operacions pendents aplicar a Pressupost 0 0 0 0 0
Total 44 379 489.483,93 336 1.052.990,53

 

2. Interessos de demora pagats en el trimestre.

Interessos de demora  Interessos de demora pagats en el període
Núm. Pagam. Import total
Bens corrents i Serveis 0 0
Inversions Reals 0          0
Total

 

 3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre Període mig del pendent de pag. (PMPP) (dies) Pendents de pagament a final de trimestre
Dintre període legal pag. al final del trimestre Fora períodeo legal pag. al final del trimestre
Núm. operacions Import total Núm. operacions Import total
Bens corrents i Serveis 75 112 451.467,25 63 199.175,62
Inversions Reals 33 3 13.110,24 3 8.965,91
Altres pag.pendents operacions comercials 52 2 0,72 1 2.074,51
Operacions pendents aplicar a Pressupost 46 82 94.606,38 40 85.840,53

 

Total 68 199 559.184,59 107 296.056,57

 

4. Factures no tramitades després de 3 mesos

Departament NIF Tercer Descripció Data Reg. Data Confor. Dies no tràmit Import fac. Motiu No Estat actual
            tramitació  
Mobilitat i Seguretat Ciutada. A79707345 FEBRER – CONSUM COMBUSTIBLE I PEATGES PROT CIVIL 19/03/2018 27/03/2018 103 166,13 Pendent informe del tècnic responsable Informada i pendent d’aprovar
Nº de factures de Mobilitat i Seg.Ciutadana: 1, amb import total 166,13        
Noves Tecnologies B61943809 LLICENCIA I ASSESSORAMENT INVENTATC 2018 25/01/2018 20/03/2018 156 1.452,00 Pendent informe del tècnic responsable Pendent
A50878842 SUSCRIPCIÓ MANTENIMENT APLICATIU GESTIONA 09/02/2018 15/03/2018 141 1.357,78 Demora entrega informe tècnic Aprovada en data 5/07/2018
A08668022 SERVEIS TECNICS TRASLLAT A EDIFICI POLICIA LOCAL 12/03/2018 110 440,17 Pendent conformitat Pendent
A08668022 XARXA WIFI BIBLIOTECA 12/03/2018 13/06/2018 110 1.210,00 Demora entrega informe tècnic Aprovada en data 6/07/2018
A08668022 TIRADA DE FIBRA MONOMODE ESPAI ASSOCIATIU -AJUNTAM 12/03/2018 13/06/2018 110 955,71 Pendent informe del tècnic responsable Informada i pendent d’aprovar
B85294916 RENOVACIO DOMINI TURISMECUNIT.ORG 27/03/2018 11/04/2018 95 15,72 Demora entrega informe tècnic Aprovada en data 6/07/2018
         Nº de factures de Noves Tecnologies: 6, amb import total 5.431,38          
Urbanisme B62465141 ADQUISICIO MATERIAL DIVERS PER BRIGADA 07/02/2018 143 291,14 Pendent conformitat Pendent
A08865586 REPARACIÓ VEHICLE BRIGADA.TUB TERMOSTAT 02/03/2018 120 171,65 Fra. Duplicada Anul·lada 18/07/2018
B59357707 FEBRER – INHUMACIÓ, GESTIÓ I ELIMINACIÓ RESIDUS 08/03/2018 114 571,85 Fra. Duplicada Anul·lada 25/07/2018
A28303485 01/10-31/12/17 MANTEN ASCENSOR PZ CATALUNYA SN 12/03/2018 14/06/2018 110 242,96 Demora entrega informe tècnic Aprovada en data 5/07/2018
B62465141 ADQUISICIO MATERIAL DIVERS PER BRIGADA 22/03/2018 100 555,63 Pendent conformitat Pendent
Nº de factures de Urbanisme: 5, amb import total 1.833,23            
Cultura G43725399 ACTUACIO “CHIRIGOTAS” CARNAVAL CUNIT 2018 28/03/2018 94 300,00 Pendent conformitat responsable Pendent
Nº de factures de Cultura: 1, amb import total 300,00            
Esports G28029643 GENER – DRETS AUTOR  CEM JONCS 30/01/2018 16/02/2018 151 268,11 Demora entrega informe tècnic Aprovada en data 6/07/2018
U87718094 GENER – DRETS AUTOR CEM JONCS 30/01/2018 16/02/2018 151 317,01 Pendent informe del tècnic responsable Pendent
A60034733 ASSISTENCIA TECNICA EN OBRA CEM JONCS 02/03/2018 06/03/2018 120 213,93 Demora entrega informe tècnic Aprovada en data 6/07/2018
Nº de factures de Esports: 3, amb import total 799,05            
                 
Nº FACTURES 16 TOTAL   8.529,79