De conformitat amb el que estableix l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,

ANTECEDENTS

PRIMER. El que disposa el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’Administració d’aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent des del 9 de març de 2018.

Així, segons estableix l’article 198.4  de la Llei de Contractes del Sector Públic, l’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la conformitat amb el disposat en el contracte dels bens entregats o els serveis prestats.

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l’Administració ha d’abonar al contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

SEGON. S’acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.

En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natural, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix.

TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda.

LEGISLACIÓ APLICABLE

– Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

A la vista d’això, aquesta tresorera, juntament amb la intervenció, emet el següent,

INFORME

Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l’entitat local, en la qual s’especifica el nombre i quantia de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.

L’Informe trimestral contempla la següent informació:

  1. Pagaments realitzats en el trimestre.
  2. Interessos de demora pagats en el trimestre.
  3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
  4. Factures no tramitades després de 3 mesos.
Pagaments realitzats en el trimestrePeríode mig pag. (PMP) (dies)Pagaments realitzats en el trimestre
Dintre període legal pagamentFora període legal pagament
Núm. Pagam.Import totalNúm. Pagam.Import total
Bens corrents i Serveis51288334.861,964631.323.549,76
Inversions Reals381425.301,7440228.309,18
Altres Pagaments operacions comercials1672.236,1600,00
Operacions pendents aplicar a Pressupost000,0000,00
Total49309362.399,865031.551.858,94

 

 b.

Interessos de demora Interessos de demora pagats en el període
Núm. Pagam.Import total
Bens corrents i Serveis00
Inversions Reals0         0
Total

 

 

c.

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestrePeríode mig del pendent de pag. (PMPP) (dies)Pendents de pagament a final de trimestre
Dintre període legal pag. al final del trimestreFora períodeo legal pag. al final del trimestre
Núm. operacionsImport totalNúm. operacionsImport total
Bens corrents i Serveis72116278.715,0828239.140,87
Inversions Reals4421.874,4814.247,10
Altres pag.pendents operacions comercials1710,6110,61
Operacions pendents aplicar a Pressupost282619.162,981011.549,97
Total69145299.753,1540254.938,55