De conformitat amb el que estableix l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,

ANTECEDENTS

PRIMER. El que disposa el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’Administració d’aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent des del 9 de març de 2018.

Així, segons estableix l’article 198.4  de la Llei de Contractes del Sector Públic, l’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la conformitat amb el disposat en el contracte dels bens entregats o els serveis prestats.

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l’Administració ha d’abonar al contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

SEGON. S’acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.

En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natural, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix.

TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda.

LEGISLACIÓ APLICABLE

– Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

A la vista d’això, aquesta tresorera, juntament amb la intervenció, emet el següent,

INFORME

Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l’entitat local, en la qual s’especifica el nombre i quantia de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.

L’Informe trimestral contempla la següent informació:

  1. Pagaments realitzats en el trimestre.
  2. Interessos de demora pagats en el trimestre.
  3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
  4. Factures no tramitades després de 3 mesos.
Pagaments realitzats en el trimestre Període mig pag. (PMP) (dies) Pagaments realitzats en el trimestre
Dintre període legal pagament Fora període legal pagament
Núm. Pagam. Import total Núm. Pagam. Import total
Bens corrents i Serveis 51 288 334.861,96 463 1.323.549,76
Inversions Reals 38 14 25.301,74 40 228.309,18
Altres Pagaments operacions comercials 16 7 2.236,16 0 0,00
Operacions pendents aplicar a Pressupost 0 0 0,00 0 0,00
Total 49 309 362.399,86 503 1.551.858,94

 

 b.

Interessos de demora  Interessos de demora pagats en el període
Núm. Pagam. Import total
Bens corrents i Serveis 0 0
Inversions Reals 0          0
Total

 

 

c.

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre Període mig del pendent de pag. (PMPP) (dies) Pendents de pagament a final de trimestre
Dintre període legal pag. al final del trimestre Fora períodeo legal pag. al final del trimestre
Núm. operacions Import total Núm. operacions Import total
Bens corrents i Serveis 72 116 278.715,08 28 239.140,87
Inversions Reals 44 2 1.874,48 1 4.247,10
Altres pag.pendents operacions comercials 17 1 0,61 1 0,61
Operacions pendents aplicar a Pressupost 28 26 19.162,98 10 11.549,97
Total 69 145 299.753,15 40 254.938,55