Límits establerts per l’art.75 ter de la Llei 7/85 

CÀRREC NÚMERO DEDICACIÓ RETRIBUCIO (bruta

anual)

Alcalde/ssa 1 100% 58.080 euros
Tinent d’Alcalde Cap d’Àrea 3 100% 55.176 euros
Tinent d’Alcalde 1 100% 50.529 euros

 

Número màxim de càrrecs que s’exerciran en règim de dedicació parcial

CÀRREC NÚMERO DEDICACIÓ RETRIBUCIO (bruta

anual)

Tinent d’Alcalde Cap d’Àrea 1 75% 41.382 euros
Regidor 4 75% 36.988 euros
Regidor 1 50% 24.659 euros
Regidora 1 60% 29.590 euros

 

Règim d’indemnitzacions següent per assistència efectiva als òrgans colꞏlegiats 

Ple municipal : 700 euros
Comissió Informativa o qualsevol altre comissió d’estudi, informe o consulta que estiguin constituïdes o es puguin

constituir : 300 euros

Junta de Govern Local : 500 euros
Junta de Portaveus : 200 euros

 

en cap cas podran superar els límits retributius concretats en la normativa que segui d’aplicació

 

Barem d’indemnitzacions per als diferents grups municipals

PER GRUP MUNICIPAL 250 €
PER REGIDOR ADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL 100 €

 

Personal eventual

CÀRREC NÚMERO DEDICACIÓ RETRIBUCIO (bruta anual)
Assessor en comunicació i projecció municipal 1 100% Ordinaria 32.273 euros
Assessor en serveis generals 1 50% Parcial 32.273 euros

 

 

Nomenar en règim de dedicació exclusiva als Tinents d’Alcalde Caps d’Àrea:

DEDICACIÓ RETRIBUCIO (bruta anual)
Jaume Casañas Carballido, Xavier Lorenzo Torres,  Montserrat Càmara Casañas  

100%

 

55.176 €

 

Tinent d’Alcalde
David Marquínez Juárez 100% 50.529 €

 

 

 

Nomenar en règim de dedicació parcial Tinents d’Alcalde:

DEDICACIÓ RETRIBUCIO (bruta

anual)

Jose M Cabada Juez 75% 41.382 €

 

 

Nomenar en règim de dedicació parcial Regidors:

DEDICACIÓ RETRIBUCIO (bruta

anual)

M. Ines Garcia Diaz, Yolanda Sánchez Monterrubio, Beatriz Luque Rodriguez

Raul Salvador Vila

 

75%

 

36.988 €

Carolina Burgos Martín 60 % 29.590 €
Joan Sole Coba
50% 24.659 €