Retribucions:

De conformitat amb l’article 75 ter de la LBRL només percebran retribucions els regidors de la Corporació municipal per a l’exercici dels seus càrrecs quan els ocupin amb dedicació exclusiva o parcial.

La determinació dels càrrecs que porten aparellada la dedicació exclusiva o parcial correspon al Ple de la Corporació i la determinació dels membres que exerciran cadascun d’aquests càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial correspon a l’Alcaldia.

Els regidors que exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial cotitzen al règim general de la Seguretat Social.

REGIDORS EN DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Nom% dedicacióCàrrecRetribució bruta anual
David Marquínez Juarez100%Cinquè Tinent d’Alcalde40.747,03 €
Total retribucions brutes anuals 40.747,03 €
Montserrat Cámara Casañas100%Tercer Tinent d’Alcalde46.179,98 €
Total retribucions brutes anuals 40.747,03 €
Xavier Lorenzo Torres100%Segon Tinent d’Alcalde46.179,98 €
Total retribucions brutes anuals 46.179,98 €

REGIDORS EN DEDICACIÓ PARCIAL

Nom% dedicacióCàrrecRetribució bruta anual
 Jaume Casañas Carballido90%Alcalde47.600,00 €Total retribucions brutes anuals 47.600,00 €
Jose Manuel Cabada Juez90%Quart Tinent d’Alcalde36.672,32 €Total retribucions brutes anuals 36.672,32 €
M. Inés García Díaz90%Regidora31.632,80 €Total retribucions brutes anuals 31.632,80 €
Beatriz Luque Rodríguez90%Regidora31.632,80 €Total retribucions brutes anuals 31.632,80 €
Yolanda Sánchez Monterrubio90%Regidora31.632,80 €Total retribucions brutes anuals 31.632,80 €
Carolina Burgos Martín70%Regidora28.406,35 €Total retribucions brutes anuals 28.406,35 €
Juan Carlos Giménez Blanco70%Regidor24.603,29 €Total retribucions brutes anuals 24.603,29 €

 

 

Els regidors/es amb règim de dedicació parcial que formen part de l’equip de govern i que realitzin funcions de portaveu del seu grup municipal, percebran una retribució bruta anual addicional proporcional a la seva dedicació i tenint en compte la quantia establerta per aquest concepte en règim de dedicació exclusiva de 5.432,95 euros ( 90%: 4.889,65 euros – 70%: 3.803,06€).

Les esmentades retribucions es meritaran fraccionadament en forma de catorze pagues iguals, a raó d’una paga per mes, llevat dels mesos de juny i desembre, en que es meritaran dues pagues, segons el règim previst per a les retribucions fixes i periòdiques dels funcionaris de l’Administració Local, i el seu pagament es realitzarà dins dels mateixos períodes que aquests.

 

REGIDORS EN RÈGIM D’INDEMNITZACIÓ

Dietes per assistència:

Els membres de la Corporació que no exerceixin els càrrecs en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial, tenen dret a percebre dietes per assistència efectiva als òrgans col·legiats de la Corporació, tant obligatoris com complementaris, en funció de les quantitats determinades pel Ple.

Aquesta dieta ve determinada tant per la presència del regidor en la sessió com de la necessària preparació de la mateixa.

La dieta per assistència efectiva a cadascun dels òrgans col·legiats aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 04 de desembre de 2019 és la següent:

  • Ple municipal 700 €
  • Comissió informativa o qualsevol altre comissió d’estudi, informe o consulta que estiguin constituïdes o es puguin constituir 300 €
  • Junta de Govern Local 500 €
  • Junta de Portaveus 200 €
  • Consell Alcaldia 200 €

Aquestes indemnitzacions per assistències s’aplicaran als membres de la Corporació municipal que no tinguin dedicació exclusiva o parcial.

 

BAREM D’INDEMNITZACIONS PER ALS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS DE LA CORPORACIÓ:

– Per Grup municipal…………………………………………………………………………….100€ mensuals

– Per Regidor adscrit al Grup Municipal………………………………………………….100€ mensuals