MARC NORMATIU DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DONA-HOME

A l’Estat Espanyol:

Constitució espanyola del 1978:

Recull com a drets i llibertats fonamentals vinculats al desenvolupament de la igualtat de gènere els següents articles:

 • En el títol I, capítol II, l’article 14: els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • En el títol preliminar, l’article 9.2: correspon als poders públics de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives.

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes:

Sorgeix de la necessitat d’establir accions normatives dirigides a combatre totes les formes de discriminació, directa i indirecta, per raó de sexe i a potenciar la igualtat real entre dones i homes. Com a novetat, cal destacar que aquesta llei reconeix que la igualtat formal no és suficient i posa l’accent en la prevenció de conductes discriminatòries i a fer polítiques actives per garantir el principi d’igualtat.

A Catalunya la normativa és la següent:

Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’autonomia:

El nou Estatut regula, a l’article 19, els drets civils i socials, entre els quals hi ha els drets de les dones:

 • Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació.
 • Les dones tenen dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats.

D’acord amb l’article 41 de l’Estatut, contingut dins l’apartat de “Principis”, reconeix que els poders públics han de garantir la incorporació de la perspectiva de gènere. L’Estatut també incorpora la paritat en la composició i el règim electoral del Parlament (article 56).

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes:

L’objectiu principal és establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Així mateix, indica que s’han de “dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat a què fa referència aquesta llei que afecten els ens locals”.

 

MARC NORMATIU  DE LES POLÍTIQUES LGTBI+

A banda del que estableix la Constitució espanyola de 1978 i la Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’autonomia, les polítiques LGTBI es regeixen per la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Aquesta llei estableix les condicions per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI), en facilita la participació i la representació en tots els àmbits de la vida social i promou la supressió d’estereotips que afecten la imatge de les persones LGBTI.

La llei s’aplica, en l’àmbit territorial de Catalunya, a qualsevol persona, física o jurídica, de dret públic o privat, independentment de la situació administrativa o personal en què es trobi. Així mateix, la Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius. Per aquest motiu s’estableix un protocol d’intervenció pel personal de les administracions públiques en situacions de violència o de discriminació orientació afectiva-sexual, identitat o expressió de gènere.

 

MARC NORMATIU VIOLÈNCIES DE GÈNERE

L’erradicació de les violències de gènere es basa, a més del que estableix la Constitució espanyola de 1978 i la Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’autonomia, en la següent normativa de l’Estat espanyol:

Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica.

Regula mesures de protecció per a les dones que pateixen agressions per part de la seva parella i, en general, per a les víctimes de violència en l’àmbit familiar.

Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
L’àmbit de la llei inclou tant els aspectes preventius, educatius, socials, assistencials i d’atenció posterior a les víctimes com la normativa civil que incideix en l’àmbit familiar o de convivència (on principalment es produeixen les agressions) i la resposta penal davant d’aquests delictes. Per tant, és la primera llei orgànica de violència de gènere amb un enfocament integral i multidisciplinari.

En el marc normatiu de Catalunya, trobem:

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
Aquesta llei recull les actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme contra la violència masclista i la xarxa de serveis d’atenció i recuperació que garanteixin una intervenció integral contra totes les formes d’aquesta violència. Posa al centre les dones com a subjectes de dret i la consideració de la violència masclista com una greu vulneració dels seus drets humans i llibertats fonamentals, reconeix la importància dels aspectes preventius i subratlla les mesures de sensibilització, prevenció i detecció precoç com a principis fonamentals en la seva eradicació.

Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

La nova Llei amplia la tipologia de violències masclistes i també incrementa el grau de compromís de les administracions públiques. Destaca per la inclusió de noves formes de violència masclista, com ara la digital o la que es produeix en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública. També s’ha introduït la incorporació de les dones, nenes i adolescents transgènere en l’àmbit d’aplicació de la Llei o la inclusió de nous conceptes “essencials”, com la diligència deguda dels poders públics, la victimització secundària i la interseccionalitat o intersecció d’opressions

Enllaços d’interès

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115

 • Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’Autonomia

https://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf

 • Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf

 • Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6730/1376345.pdf

 • Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-15411

 • Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf

 • Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2008_05_20080502_08115106.pdf

 • Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

https://cido.diba.cat/legislacio/11081196/llei-172020-del-22-de-desembre-de-modificacio-de-la-llei-52008-del-dret-de-les-dones-a-erradicar-la-violencia-masclista-departament-de-la-presidencia