L’Ajuntament de Cunit estableix bonificacions sobre la tarifa del servei pels alumnes  a jornada completa. Aquestes bonificacions, d’acord amb el principi de capacitat econòmica, es concediran en funció dels ingressos bruts anuals de la unitat familiar i el nombre de membres que la composen.

S’entén per unitat familiar el conjunt de persones que conviuen unides amb l’alumne/a per vincle de consanguinitat o afinitat fins a segon grau, incloent-hi les persones unides als progenitors per matrimoni o anàloga relació d’afectivitat i els fills/es i ascendents no comuns, sempre que convisquin amb la família i en depenguin econòmicament.

També s’estableixen bonificacions del 20%  en la mensualitat escolar pel segon i següents germans escolaritzats simultàniament a la llar.

La sol·licitud de  bonificació es fa mitjançant instància davant de l’oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Cunit.

Les bonificacions no són acumulables.