L’Ajuntament de Cunit estableix bonificacions sobre la tarifa del servei pels alumnes  a jornada completa. Aquestes bonificacions, d’acord amb el principi de capacitat econòmica, es concediran en funció dels ingressos bruts anuals de la unitat familiar i el nombre de membres que la composen.

S’entén per unitat familiar el conjunt de persones que conviuen unides amb l’alumne/a per vincle de consanguinitat o afinitat fins a segon grau, incloent-hi les persones unides als progenitors per matrimoni o anàloga relació d’afectivitat i els fills/es i ascendents no comuns, sempre que convisquin amb la família i en depenguin econòmicament.

També s’estableixen bonificacions del 20%  en la mensualitat escolar pel segon i següents germans escolaritzats simultàniament a la llar.

Les bonificacions no són acumulables.

La sol·licitud de bonificació haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

  • Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del pare i la mare o tutor/a legal
  • Volant de convivència
  • Declaració de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques de cadascun dels membres de la unitat familiar més grans de 16 anys corresponent a l’exercici anterior o bé certificat de l’Agència Tributària de la no presentació de la declaració d’IRPF de l’exercici anterior.
  • Informe de dades fiscals emès per l’Agència Tributària de l’exercici anterior de tots els membres de la unitat familiar més grans de 16 anys.
  • Fotocòpia del llibre de família
  • Declaració jurada de la persona sol·licitant conforme l’alumne/a no percep cap tipus de subvenció pel mateix concepte per part d’algun organisme públic.
  • En els casos de separació o divorci, còpia de l’acord o conveni regulador que regula el règim de guarda i custòdia.

En cas de discapacitat d’algun membre de la unitat familiar:

  • Fotocòpia del certificat de reconeixement de la discapacitat.

La sol·licitud de la bonificació es pot registrar:

  1. Telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit (en el Catàleg de tràmits-Hisenda Pública-Liquidació i gestió tributària) o en el següent enllaç.
  2. Presencialment a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) de Cunit.

Per sol·licitar la bonificació és imprescindible que l’infant estigui matriculat a la llar d’infants.

Les bonificacions no s’aplicaran a la quota corresponent al primer mes dels nous matriculats.