És l’òrgan de consulta i participació de tots els membres de la comunitat educativa en l’àmbit municipal i en el marc no universitari. El seu funcionament i la seva composició es regeixen pel seu Reglament de règim intern.

Té com a objectiu promoure la participació i l’estudi, i tractar les possibles problemàtiques o divergències del municipi en l’àmbit educatiu.

La composició del Consell Escolar Municipal garanteix la participació dels següents sectors: Ajuntament de Cunit, direcció dels centres educatius, equips docents, pares i mares, alumnat i personal d’administració i serveis.

El Ple del Consell Escolar Municipal es reuneix tres vegades durant el curs escolar, com a mínim, i en sessió ordinària: a l’inici de curs, durant el segon trimestre i al final de cada curs escolar.