Les sessions del Ple seran públiques. No obstant això, podran ser secrets el debat i la votació d’aquells assumptes que afectin els drets fonamentals dels ciutadans als quals es refereix l’art. 18.1 de la Constitució Espanyola i sempre que s’acordi el secret del debat i la votació per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

Llevat el que s’ha assenyalat en l’apartat anterior, la Presidència podrà, directament o a petició dels portaveus de qualsevol dels grups municipals, decidir que el ple, o una part, tingui lloc a porta tacada quan per part dels assistents es produeixin tumults o es facin manifestacions greus contra qualsevol dels seus membres o hi hagi altercació pública que faci difícil o impossible la continuïtat de la sessió amb la normalitat i respecte que mereix la institució pública. En aquest cas, la Presidència convidarà als assistents a abandonar la sala de sessions i, si hi ha resistència, duran a terme el desallotjament els membres de la policia local, per ordre directe de l’alcalde o alcaldessa.

Sense que calgui adoptar la decisió de realitzar el ple a porta tancada, en el cas que per part d’alguns dels assistents o d’un grup d’assistents es facin manifestacions de desgrat contra qualsevol dels membres del ple o s’increpi l’alcalde/essa o qualsevol altre/a regidor/a, la Presidència podrà, segons el seu judici i amb advertència prèvia, expulsar de la sala de sessions aquelles persones que impedeixin el normal desenvolupament de la sessió.