Últims plens

Ple municipal

Extraordinària

13 de maig de 2024

Ple municipal

Extraordinària

16 d'abril de 2024

Ple municipal

Ordinària

28 de març de 2024

Ple municipal

Extraordinària

8 de març de 2024

Noticies del ple

El Ple està integrat per l’alcalde/essa, que el presideix, i els regidors i les regidores de l’Ajuntament, i tindrà les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local i en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, llevat de les que pugui delegar o desconcentrar en la Junta de Govern Local o en l’alcalde/essa.

Règim de sessions

Les sessions del Ple podran ser:
 1. Ordinàries.
 2. Extraordinàries.
 3. Extraordinàries de caràcter urgent.
El Ple farà sessió ordinària cada dos mesos, i extraordinària quan ho decideixi l’alcalde/essa o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap regidor/a en pugui demanar més de tres a l’any. Les sessions ordinàries tindran lloc el quart dijous de cada dos mesos a les 18:00 hores. Si el dijous esmentat esdevingués festiu o vigília de festiu es farà el dijous següent. Les sessions del Ple es realitzaran a la sala de plens de l’Ajuntament.

Convocatòria i ordres del dia

Correspon a l’alcalde/essa convocar totes les sessions del Ple. A la convocatòria de les sessions s’adjuntarà l’ordre del dia de tots els assumptes, suficientment detallats, i els esborranys de les actes de la sessió o sessions anteriors que hagin de ser aprovades. En les sessions extraordinàries no poden tractar-se altres qüestions que les incloses en l’ordre del dia. No es convocarà sessió ordinària quan no hi hagi punts de l’ordre del dia o quan la seva escassa entitat no aconselli la celebració del Ple. L’alcalde/essa, prèvia consulta a la Junta de Portaveus i notificació a la Junta de Govern Local, podrà deixar de convocar sessions durant els mesos que coincideixin amb les períodes de vacances. Les sessions plenàries es convocaran, almenys, amb dos dies hàbils d’antelació, llevat de les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter d’urgent, la convocatòria de les quals amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel Ple. La documentació íntegra dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que hagi de servir de base al debat, i si escau, a la votació, haurà d’estar a disposició dels regidors i de les regidores, des del mateix dia de la convocatòria, a la Secretaria de la Corporació. Tant en les sessions ordinàries com en les extraordinàries, a petició de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, es podran incloure mocions dels diferents grups municipals. A la resta de les sessions extraordinàries del ple no es podran incloure mocions. També es podran debatre i votar les mocions dels diferents grups municipals a les sessions ordinàries encara que no estiguin incloses a l’ordre del dia sempre que, com la resta dels supòsits, se’n declari prèviament la urgència mitjançant el vot a favor de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

Publicitat de les sessions del ple

Les sessions del Ple seran públiques. No obstant això, podran ser secrets el debat i la votació d’aquells assumptes que afectin els drets fonamentals dels ciutadans als quals es refereix l’art. 18.1 de la Constitució Espanyola i sempre que s’acordi el secret del debat i la votació per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. Llevat el que s’ha assenyalat en l’apartat anterior, la Presidència podrà, directament o a petició dels portaveus de qualsevol dels grups municipals, decidir que el ple, o una part, tingui lloc a porta tacada quan per part dels assistents es produeixin tumults o es facin manifestacions greus contra qualsevol dels seus membres o hi hagi altercació pública que faci difícil o impossible la continuïtat de la sessió amb la normalitat i respecte que mereix la institució pública. En aquest cas, la Presidència convidarà als assistents a abandonar la sala de sessions i, si hi ha resistència, duran a terme el desallotjament els membres de la policia local, per ordre directe de l’alcalde o alcaldessa. Sense que calgui adoptar la decisió de realitzar el ple a porta tancada, en el cas que per part d’alguns dels assistents o d’un grup d’assistents es facin manifestacions de desgrat contra qualsevol dels membres del ple o s’increpi l’alcalde/essa o qualsevol altre/a regidor/a, la Presidència podrà, segons el seu judici i amb advertència prèvia, expulsar de la sala de sessions aquelles persones que impedeixin el normal desenvolupament de la sessió.

Debat de les sessions

Un cop acabada la lectura de la proposta la Presidència atorgarà la paraula al ponent de l’àrea per si calgués fer una explicació més amplia. Un cop el ponent de l’Àrea hagi explicat els assumptes, la Presidència obrirà el debat entre els diferents grups municipals, i començarà el torn d’intervencions. El debat i les intervencions dels diferents membres del consistori, els ordenarà la Presidència, d’acord amb les regles següents:
 1. Només es podrà fer ús de la paraula, quan hi hagi autorització de la Presidència.
 2. El debat s’iniciarà amb l’exposició i la justificació del dictamen per part del ponent de l’àrea i, si fos una moció, per part del portaveu del grup o dels/de les regidors/es que l’hagin presentada.
 3. A continuació, la Presidència atorgarà la paraula als diferents grups perquè expressin les seves opinions, els seus parers o sol•licitin explicacions addicionals i perquè manifestin la seva postura de vot. En aquest primer torn d’intervencions, el termini màxim de cadascun dels grups serà de deu minuts. En representació del grup en prendrà la paraula el portaveu o regidor del seu grup municipal en qui delegui. A l’inici de cada sessió el portaveu de cada grup municipal comunicarà a la Presidència els Regidors designats per intervenir en els assumptes fixats per cada una de les Regidories. En el segon torn només prendrà la paraula el portaveu o el regidor que hagi intervingut en el primer torn. En el supòsit de convocatòria extraordinària i urgent la justificació podrà ser aportada en el moment de l’inici de l’acte. En tots dos casos la Presidència de l’òrgan autoritzarà o denegarà justificadament la substitució.
 4. Les intervencions dels diferents grups es realitzaran de forma cronològica i començarà pel grup municipal que tingui un menor nombre de membres i, en cas que dos o més grups tinguin el mateix nombre de membres, es començarà pel que hagi obtingut un nombre menor de vots a les últimes eleccions.
 5. Un cop finalitzat el primer torn d’intervencions per part dels diferents grups municipals, s’obrirà un segon torn amb les mateixes regles que el primer torn, però en aquest cas, el termini màxim d’intervenció de cada Grup serà de cinc minuts.
 6. Un cop finalitzades les intervencions dels diferents grups, la Presidència finalitzarà la discussió i podrà donar-se per tancada amb la intervenció. La Presidència donarà per finalitzat el torn d’intervenció quan ho consideri oportú.
 7. A l’efecte assenyalat en l’apartat anterior, referent al temps d’intervenció atorgat a cada grup, serà interpretat àmpliament per la Presidència, però es garantirà que s’atorgui el mateix temps a tots els grups.
 8. La Presidència podrà prendre la paraula en qualsevol moment ja sigui per intervenir com per a cridar l’atenció i ordenar el debat.
 9. La persona que es consideri al•ludida per una intervenció, podrà sol•licitar de la Presidència torn de paraula per al•lusions, el qual serà breu i concís, la qual podrà denegar-ho si entén que el punt i les al•lusions han estat suficientment debatudes o si entén que les al•lusions no tenen prou entitat o res a veure amb el punt debatut.
 10. Un cop finalitzat el debat, la Presidència sotmetrà l’acord a votació segons la forma assenyalada per aquest Reglament.
 11. Els portaveus dels diferents grups de la corporació podran demanar en qualsevol moment la paraula per plantejar qüestions d’ordre respecte al debat, invocant la norma la qual demanen que s’apliqui. La Presidència resoldrà el que procedeixi sense donar lloc que es produeixi cap debat.
 12. Els/Les funcionaris/àries responsables de la Secretaria i de la Intervenció podran intervenir si fossin requerits per la Presidència per raons d’assessorament tècnic o d’aclariment de conceptes. Igualment quan entenguin que durant el debat es planteja alguna qüestió sobre la legalitat o repercussió pressupostària de la qual es pugui dubtar podran sol•licitar a la Presidència l’ús de la paraula per fer l’assessorament. Si alguna moció o dictamen pogués infringir la legalitat vigent i no s’ha pogut emetre informe previ perquè es tracta d’assumptes d’urgència, o si es tracta d’assumptes sobre els quals s’hagi d’emetre informe preceptiu de conformitat amb la legalitat vigent i no s’ha pogut emetre, se sol•licitarà a la Presidència que deixi l’assumpte sobre la taula. La Presidència resoldrà sobre aquesta petició, però en el cas d’informe preceptiu, l’acord serà causa de nul•litat de ple dret.
Els informes que se sol•licitin a la Secretaria o a la Intervenció sobre assumptes inclosos en l’ordre del dia podran ser contestats pels funcionaris corresponents verbalment, si poguessin en el transcurs de la sessió, o per escrit, per a la qual cosa sol•licitaran, un termini de deu dies, o de cinc dies si l’expedient s’ha declarat d’urgència.

Precs i Preguntes

A les sessions ordinàries un cop acabat l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, hi haurà un últim punt referent a precs i preguntes, on els diferents grups municipals podran sol•licitar una explicació sobre qualsevol assumpte municipal. Els precs i preguntes sobre qualsevol assumpte s’hauran de formalitzar per escrit amb una antelació de 72 hores. En cas de no respectar-se aquesta antelació es contestaran en el següent Ple. Si la pregunta es formula per escrit 72 hores abans, com a mínim, del començament de la sessió, es contestarà en el decurs d’aquesta llevat que el/la destinatari/ària de la pregunta en demani l’ajornament per contestar-la per escrit o de paraula en la sessió ordinària següent. Les preguntes formulades oralment en el decurs d’una sessió es contestaran per escrit o de paraula a la sessió ordinària següent.

Mocions

Les mocions són les propostes que se sotmeten directament a coneixement del ple per part de l’Alcaldia o d’un grup municipal, les quals es posaran en coneixement de la Junta de Portaveus i seran dictaminades per la Comissió Informativa. En cas de presentar-se un nombre elevat de mocions a incloure en un Ple ordinari que compti amb un ordre del dia amb molts assumptes a tractar, la Junta de Portaveus pautarà el nombre de mocions a incloure en l’esmentat ordre del dia. Amb la finalitat de fer més funcionals les sessions d’aquest òrgan municipal com a mínim s’inclouran 3 mocions dins de l’ordre del dia del ple ordinari corresponent. Les mocions es faran per escrit i hauran de contenir una part dispositiva. No s’admetran les mocions in voce, llevat el cas que la Presidència estimi que són d’ urgència extrema.

Competències del ple

 • Control i fiscalització dels òrgans de govern
 • Acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • Aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol d’aquests instruments.
 • L’aprovació del reglament orgànic i les ordenances
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despesa en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb allò que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
 • L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització
 • L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions Públiques
 • El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i demès administracions públiques
 • L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.
 • L’alteració de la qualificació jurídica dels bens de domini públic
 • La concertació de les operacions de crèdit quina quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost –excepte els de tresoreria que li corresponguin quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior – tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada anteriorment.
 • L’aprovació dels projecte d’obres quan l’objecte contractual inclogui la redacció del projecte i l’execució de les obres projectades
 • Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, les per mutes de bens immobles.
 • Aquelles altres que corresponguin al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial
 • La moció de censura a l’Alcalde i la qüestió de confiança plantejada pel mateix
 • La resta que expressament li confereixin les lleis