Aquest  tràmit té per objecte recollir l’opinió de les persones titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o mitjançant  les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres  persones o entitats.

Actualment no hi ha cap procés obert