Les principals accions, serveis o prestacions en els procés d’acollida a persones immigrades, que ofereix l’Ajuntament de Cunit, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, són:

1. Servei de primera acollida:

En què consisteix?

És un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores.

A qui s’adreça?

A les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades. Els ajuntaments que ho considerin oportú poden ampliar el servei a qualsevol altra persona empadronada al municipi.

Per què em convé?

Demostrar l’aprofitament d’aquest servei dóna accés al certificat de primera acollida, un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres.

Fer ús d’aquest servei us donarà unes eines inicials que facilitaran la vostra incorporació a la societat catalana. El mateix certificat pot ser d’utilitat a l’hora de buscar feina o de fer valer la vostra formació i experiència.

Com puc accedir al servei?

Poseu-vos en contacte amb el departament d’immigració de l’Ajuntament de Cunit. Carrer dels Horts, núm.7, de Cunit. Tel. 977674015

Tríptics informatius

versió en català

versió en castellà 

Versió en àrab 

Versió en xinès 

Versió en romanès

Versió en rus

Web  acollida Catalunya

 2. Orientació i derivació per a l’accés i l’ús normalitzat als serveis bàsics:

 • Empadronament

Totes les persones que visquin a Catalunya tenen l’obligació d’estar empadronades. El padró és el registre municipal de tota la població de la ciutat i estar empadronat és un requisit obligatori per poder accedir als serveis públics com són la sanitat o l’educació. A més, l’empadronament és també un requisit obligatori per a determinats tràmits relacionats amb la Llei d’estrangeria (reagrupament familiar, arrelament social, arrelament laboral, etc.).

Més informació sobre el padró, com a dret i obligació, clica aquí i aquí. 

Per a més informació consulteu el web municipal 

 • Salut

Totes les persones tenen garantit l’accés al sistema públic de salut. Per obtenir la targeta sanitària cal fer la sol·licitud d’alta al CatSalut. A Catalunya, les persones en situació irregular també tenen accés al sistema sanitari, mitjançant una autorització d’un any renovable, la qual es podrà tramitar si s’acrediten 3 mesos d’empadronament continuat a Catalunya i es disposa d’ingressos inferiors a la Renda Bàsica per a la Inclusió i Protecció Social.

Per facilitar la comunicació entre el personal sanitari i els pacients d’origen estranger, el Departament de Salut disposa d’un servei telefònic anomenat 061CatSalut Respon de 24 hores, en el qual els professionals sanitaris i els que treballen en l’acollida sanitària tenen accés a un servei de traducció

 • Educació i Formació

L’assistència a l’escola és obligatòria dels 6 als 16 anys independentment de la seva situació administrativa. El sistema educatiu de Catalunya és gratuït en els centres finançats amb fons públics. S’anomenen centres educatius públics i centres educatius privats concertats.

Per a qualsevol tràmit relacionat amb l’escolarització dels infants i joves a Cunit, cal que us adreceu als centres educatius del municipi i allà us informaran.

En el cas de la formació en llengües (català, castellà, alfabetització, etc) per a les persones adultes, us podeu adreçar al Centre de Formació d’Adults municipal Dolors Paul . L’aprenentatge de la llengua o llengües de la societat d’acollida és una de les prioritats principals per tal que es produeixi un veritable procés d’integració.

En relació a la formació ocupacional adreçada fonamentalment a les persones a l’atur, l’encarregat és el Servei d’Ocupació Municipal.

3. Assessorament en matèria d’estrangeria

L’Ajuntament és el responsable d’una sèrie de gestions dels informes per a determinats tràmits d’estrangeria.

El Reglament de la Llei Orgànica 4/2000 d’11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, desprès de la seva reforma per la llei orgànica 2/2009, preveu la presentació d’alguns informes per la tramitació de permisos de residència, per la modificació o renovació de les targetes.

L’Ajuntament de Cunit inicia els següents tràmits:

 1. Informació d’adequació d’habitatge per a la reagrupació familiar (INF01)
 2. Arrelament social (INF02) .
 3. Informe d’ esforç d’integració social per a la renovació / modificació de la residència temporal (INF03)
 4. Informe de l’adequació de l’habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar (INF04)

Per a tramitar aquests informes d’estrangeria o per qualsevol altre consulta relacionada amb l’àmbit del fenomen migratori, cal sol·licitar cita prèvia al departament d’immigració, presencialment al carrer dels horts, núm.7 de Cunit, al telèfon 977674915 o al mail igualtat.immigracio@cunit.cat

La sol·licitud d’informe d’estrangeria es presentarà preferentment al registre de l’ajuntament on la persona està empadronada, que elaborarà i trametrà el document proposta a la Direcció General per a la Immigració (DGI) de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan competent per a l’emissió i notificació dels informes finals.

La tramitació s’iniciarà sol·licitant una entrevista amb el departament d’immigració ubicat  al carrer dels Horts, núm.7, de Cunit, on s’explicarà el tràmit i la documentació requerida i es lliuraran les instàncies necessàries per sol·licitar l’informe.

Una vegada omplertes i signades caldrà presentar les instàncies acompanyades de la documentació requerida a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà situada al carrer Major, núm.12 de Cunit.

Rebuda tota la documentació el departament d’immigració de l’Ajuntament verificarà les dades. Finalment, el departament d’immigració elaborarà la corresponent proposta d’informe, que trametrà via Eacat a la DGI (Direcció General d’Immigració?). L’interessat rebrà la notificació de resolució de l’informe per la via que hagi indicat en la sol·licitud.

4. Accions i projectes de suport a la integració:

El departament d’immigració desenvolupa diverses accions de suport a la integració que van variant en funció de les necessitats. Alguns exemples serien:

 • Formació bàsica per al coneixement de la llengua (alfabetització en català.)
 • Accions de promoció de la participació social, la integració de les persones immigrades a la ciutat i la cohesió social.
 • Formació en coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic( mòdul C)
 • Orientació en la formació de coneixements laborals ( mòdul B)