Són espais de deliberació i de consulta com els consells, les comissions, les taules de treball, entre d’altres, que han de garantir que la ciutadania sigui informada i consultada per tal que pugui debatre col·lectivament i proposar en un marc d’igualtat propostes relatives a les diferents polítiques municipals.

Aquests espais poden ser estables, com els consells, o puntuals, com els processos participatius, per tal de canalitzar un debat concret sobre un projecte, tema o problemàtica.

Consells, comissions i taules

Els Consells de participació són òrgans estables de participació col·lectiva i de col·laboració en la política i la gestió municipals, que es constitueixen com a espais actius d’informació, seguiment i consulta i de presentació de suggeriments, iniciatives o propostes, en referència a un sector concret de la política pública.

Aquests sectors es determinen principalment pel tipus d’activitat (cultura, medi ambient, educació, salut, esports, entre d’altres) o pel col·lectiu al qual s’adreça (dones, infants, joventut, gent gran,…)

Les comissions es creen per a la definició, seguiment i avaluació de programes, projectes, serveis i activitats establint-se, en el moment de la seva creació, si aquesta és temporal o té voluntat de permanència.

Estan formades per responsables municipals, personal tècnic i ciutadania amb un format més reduït que els Consells.

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal és un òrgan de consulta i participació en la programació educativa i de qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament de nivell no universitari dins l’àmbit municipal.

Entre les seves funcions destaquen, entre d’altres, el desenvolupament d’accions que tendeixin a millorar el rendiment educatiu i l’escolarització del municipi; la discussió dels problemes que afectin a la comunitat educativa en general; el desenvolupament de totes aquelles actuacions que afecten els serveis educatius complementaris i extraescolars que incideixen en el funcionament dels centres docents i el foment d’activitats que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de l’ensenyament.

Consulta les sessions del Consell Escolar Municipal

Consell de Direcció de Ràdio Cunit

Ràdio Cunit va iniciar emissions el 24 de març de 2007. Per a posar en marxa aquest servei, l’Ajuntament de Cunit va aprovar el Reglament 9.37 de Funcionament Intern, en el qual consta el Consell de Direcció de l’emissora.

Les funcions del Consell de Direcció de Ràdio Cunit són: aprovar les línies bàsiques de la programació de l’emissora, aprovar la proposta de despeses, consensuar els espais de participació i accés dels regidors i regidores i/o grups municipals a l’emissora, estar informat de la gestió ordinària de l’emissora, així com del personal adscrit a la mateixa i del col·lectiu de col·laboradors.

Actualment està format per l’alcaldessa que actúa de Presidenta, pel regidor de Comunicació, per un regidor de cada grup municipal amb representació (CiU, Guanyem, ERC, ICV, PSC, Ciutadans i PP), per la tècnica de Comunicació i per una persona funcionària de la plantilla de l’Ajuntament.

Comissió dels horts

Taula de Prevenció i Convivència

Taula de Turisme

Espai de treball dels agents turístics del municipi tan públics com privats i específicament dels propietaris i gestors d’habitatges d’ús turístic, allotjaments i restauració.

L’objectiu és articular diferents accions en matèria de promoció i difusió turística del nostre municipi, les xerrades serveixen per a exposar la informació que es recapta anualment a l’oficina de turisme tals com la quantitat transferida en concepte de impost sobre estades en establiments turístics des de la Generalitat, les estadístiques sobre la tipologia d’usuaris que visita l’oficina de turisme, els projectes i novetats que la regidoria està desenvolupant o vol desenvolupar.

Tanmateix, s’està impulsant la creació d’una associació d’establiments turístics de Cunit que englobi tots els empresaris i propietaris d’allotjament turístic del municipi amb la finalitat de treballar conjuntament i desenvolupar estratègies de promoció i difusió turística entre els diferents membres

Processos participatius oberts

Coneix els diferents processos actius al municipi, a través de la plataforma decidim.cunit.cat