Per participar a les activitats del Casal Municipal de la Gent Gran de Cunit cal ser usuari/a del Casal. Poden poder ser usuari/a cal:

1. Ésser major de 60 anys i gaudir d’un estat físic que no requereixi una assistència especialitzada d’infermeria o de vigilància continuada.

2. Tenir la residència legal a Cunit o tenir un propietat al municipi sense ésser resident.

Hi ha quatre tipus d’usuaris/es:

Usuari/a de ple dret: serà qualsevol persona que compleixi els requisits establerts a l’apartat 1 i tenir la residència legal a Cunit (cal estar empadronat/da al municipi). L’accés a les instal·lacions del Casal de la Gent Gran, per les persones usuàries de ple dret, serà gratuït.

Usuari/a temporal: serà tota persona que compleixi els requisits establerts en l’apartat núm.1 i tingui una propietat al municipi de Cunit, sense ésser resident. Els/les cònjuges dels usuaris/es de ple dret i temporal gaudiran, igualment, dels drets encara que no reuneixin la condició d’edat. Les persones usuàries temporals hauran d’acreditar la seva condició de propietaris d’un be immoble a Cunit. L’accés a les instal·lacions del Casal de la Gent Gran, per les persones usuàries temporals, serà gratuït.

Cònjuges d’usuaris de ple dret i temporals: els/les cònjuges dels usuaris/es de ple dret i temporal gaudiran, igualment, dels drets encara que no reuneixin la condició d’edat. L’accés a les instal·lacions del Casal de la Gent Gran, per les persones cònjuges d’usuaris/es de ple dret o temporals, serà gratuït.

Usuaris/es excepcionals: la condició d’usuari/a excepcional s’atorgarà a tota persona que reuneixi les condicions establertes en l’apartat núm.1. S’haurà d’acreditar la relació amb el municipi de Cunit (visita, assistència mèdica, etc.). L’accés a les instal·lacions del Casal de la Gent Gran, per les persones usuàries excepcionals, serà gratuït.

L’ajuntament expedirà a totes les persones usuàries un carnet de soci/a.

Per fer-se usuari/a del Casal Municipal de la Gent Gran cal aportar:

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A PERSONES USUÀRIES DE PLE DRET

 • Fotocòpia del DNI
 • 2 fotografies recents mida carnet
 • Certificat d’empadronament vigent (caduca als 3 mesos)

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A PERSONES USUÀRIES TEMPORALS

 • Fotocòpia del DNI
 • 2 fotografies recents mida carnet
 • Justificant pagament autoliquidació preu públic
 • Fotocòpia del rebut de l’IBI (En el cas que no estigui a nom seu, caldrà justificar la relació amb la vivenda)

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER CÒNJUGES DE PERSONES USUÀRIES DE PLE DRET O TEMPORALS

 • Fotocòpia del DNI
 • 2 fotografies recents mida carnet
 • Justificant pagament autoliquidació preu públic
 • Fotocòpia del llibre de família o certificat de convivència

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A DONAR-SE DE BAIXA

 • Fotocòpia del DNI